Menu

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Vzory zdarma

Vyzkoušejte si vzor ZDARMA.

Začít vyplňovat vzor

Při započtení dohodou neplatí zákazy, kterými jsou subjekty vázány při jednostranném započtení. K ujednání o započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, se však nepřihlíží. Zánik pohledávek započtením nastává pouze do výše, do jaké se vzájemně kryjí. Jestliže jsou započítávány pohledávky různé výše, zaniknou pouze do výše nižší pohledávky. Zbytek vyšší pohledávky zápočtem nezanikne, naopak může být za jistých okolností zápočtem utvrzen v podobě uznání. K prominutí dluhu dojde i v případě, že věřitel vydá dlužníkovi kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž dluh splnil. Promine-li věřitel dluh jednomu z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně, má prominutí dluhu účinky i vůči ostatním spoludlužníkům v rozsahu podílu toho spoludlužníka, který byl ze závazku propuštěn.

  • Aktuální právní stav
  • Úspora času
  • Garance kvality
   

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

Váš dokument byl úspěšně zpracován.