Menu

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÍKA MIMO VALNOU HROMADU (per rollam)

Vzor

Cena za jeden vzor

249 Kč

Předplatné na 7 dní / možnost vytvořit až 5 dokumentů

Začít vyplňovat vzor

Rozhodnutí společníků mimo valnou hromadu (per rollam)

Společníci mohou rozhodovat i mimo zasedání valné hromady, pokud to společenská smlouva nevylučuje. Bude tomu například u rozhodnutí o volbě a odvolání členů statutárního nebo kontrolního orgánu nebo likvidátora společnosti, rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schválení smlouvy o tichém společenství nebo rozhodnutí o schválení finanční asistence. Tzv. per rollam rozhodování vyžaduje, aby osoba oprávněná svolat valnou hromadu (zpravidla statutární orgán) jednotlivým společníkům zaslala na adresy uvedené v seznamu společníků návrh rozhodnutí. Při přípravě návrhu rozhodnutí si můžete buď zvolit z předem připraveného katalogu nejčastěji projednávaných záležitostí, nebo si můžete připravit vlastní text rozhodnutí. Společník pak buď doručí společnosti ve stanovené lhůtě své vyjádření, nebo pokud tak neučiní, platí, že s návrhem nesouhlasí. Výsledek rozhodování je následně potřeba oznámit všem společníkům.

Vzor lze použít pro rozhodnutí, u kterých zákon nevyžaduje formu notářského zápisu.

   

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÍKA MIMO VALNOU HROMADU (per rollam)

Váš dokument byl úspěšně zpracován.