Menu

Všeobecné obchodní podmínky

Milý uživateli, jste tu správně. Vzorné Právo je tu pro vás! Ale než začneme, je potřeba si pár věcí vyjasnit. Právní texty jsou prodchnuty pojmy, jejichž význam by měl být jasný. Ty, které se v textu budou častěji opakovat, si tedy raději hned na začátku vysvětlíme.

Webové stránky jsou internetové stránky „Vzorné Právo“ (www.vzornepravo.cz), které jste právě navštívili.

Poskytovatelem jsme my, společnost Wolters Kluwer ČR, a.s. Sídlíme v Praze 3 ve Strašnicích, U Nákladového nádraží 3265/10. Jsme zapsáni v obchodním rejstříku, který vede Městský soud v Praze, pod sp. zn. B 9659. Naše identifikační číslo je 63077639.

Zákazníkem jste vy, ať již vystupujete v rámci své podnikatelské činnosti nebo mimo ni, např. jako spotřebitel.

Prostřednictvím webových stránek vám poskytneme službu spočívající v přístupu ke Vzornému Právu.

Nejdřív však musíme uzavřít smlouvu. Jak k tomu dojde, se dočtete níže. Součástí smlouvy mezi vámi a námi se stane tento dokument, tedy podmínky, které právě čtete.

Za zpřístupnění obsahu Vzorného Práva si zpravidla účtujeme cenu. Občas vám však můžeme udělat radost a ochutnávku Vzorného Práva poskytnout bezúplatně. Ceník naleznete na našich stránkách. Ceny v něm uvedené zahrnují DPH.

Osobní údaje znamenají jakákoli data, která jsou považována za osobní údaje dle příslušných právních předpisů na ochranu osobních údajů a která nám poskytujete při využívání našich služeb.

Občanský zákoník je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

Autorský zákon je zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů.

GDPR je Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, kterým se ruší směrnice 95/46/ES (všeobecné nařízení o ochraně údajů).

1. VZORNÉ PRÁVO

1.1         Vzorné Právo vám nabízí předlohy pro vytvoření dokumentů pro nejčastější situace v podnikatelské praxi i řadu předloh k řešení vašich soukromých záležitostí. Mají promyšlenou navigaci, která vám pomůže vytvořit z předloh dokumenty pro situaci, kterou řešíte. Vzorné Právo však není náhradou za právní rady nebo služby advokáta. Vložit do předlohy správná data nebo vybrat předlohu nejvhodnější pro vaši situaci je tedy pouze vašim úkolem. Budete-li chtít, můžete se s výsledkem obrátit na jakéhokoli advokáta či jiného odborníka. S ním můžete konzultovat, zda jste si dokument pro vámi řešenou situaci správně sestavili nebo můžete o kompletaci dokumentů podle předloh Vzorného Práva požádat přímo jej.

1.2         Vzorné Právo vám nabízí různé balíčky služeb dle vašich potřeb. Balíčky se liší zejména dle počtu poskytnutých předloh a jejich zaměřením.  Balíček služeb, který vám nejlépe vyhovuje, můžete jednoduše vybrat v rámci navigace mezi jednotlivými předlohami. V případě, že máte zájem o balíček ušitý na míru vašim potřebám, neváhejte nás kontaktovat na náš e-mail: zakaznicke@wolterskluwer.cz. Vzorné Právo taktéž nabízí možnost zakoupit si každou předlohu samostatně. 

1.3         Nejsme advokátní kancelář a neposkytujeme právní, obchodní nebo obdobné poradenství. Neodpovídáme za přesnost, úplnost ani přiměřenost obsahu jednotlivých předloh ani za to, že dokumenty vytvořené na jejich základě jsou vhodné pro situaci, kterou potřebujete vyřešit.

1.4         Předlohy Vzorného Práva jsou určeny pouze pro vás a jste oprávněn je zpřístupnit pouze stranám právního vztahu, pro který má být dokument vzniklý na základě předlohy použit, popř. svým či jejich zástupcům.

1.5         Zpřístupněním Vzorného Práva vám poskytujeme k předlohám v rozsahu dle článku 1.3 nevýhradní podlicenci dle příslušných ustanovení občanského zákoníku a autorského zákona.

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1         Smlouvu uzavřeme prostřednictvím webových stránek, tedy za použití komunikačních prostředků na dálku. Jiným způsobem to na Vzorném Právu není možné. Souhlasíte-li, přihlaste se do svého uživatelského účtu a můžete objednávat. Náklady spojené s přihlášením, hlavně náklady na vhodný hardware a software a na internetové připojení, si nesete sami.

2.2         Vzorné Právo je vám k dispozici až po registraci uživatelského účtu. Registraci provedete sami na stránce zde, kde najdete rovněž podmínky registrace. Uživatelský účet můžete kdykoliv zrušit, nezapomínejte však, že s jeho zrušením rušíte i předplatné a ztrácíte také archiv všech svých dokumentů.

2.3         Objednávku vytvoříte tím, že v objednávkovém formuláři vyplníte veškeré povinné údaje, tedy:

 • jakou oblast práva, životní situaci či předlohu potřebujete
 • své fakturační údaje
 • jakým způsobem nám cenu zaplatíte

2.4         Jakmile vše vyplníte, přečtěte si pozorně celé podmínky a pak zaškrtněte checkbox „Potvrďte, prosím, souhlas s obchodními podmínkami.“

2.5         Jakmile objednávkový formulář prostřednictvím webových stránek odešlete, obdržíte na svou kontaktní e-mailovou adresu uvedenou při registraci zprávu o akceptaci a shrnutí své objednávky. 

2.6         Nedílnou součástí naší smlouvy jsou tyto podmínky a ceník dle čl. 3 níže.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

3.1         Cenu za užívání Vzorného Práva určujeme na základě ceníku, který je k dispozici na  zde. Ceník si důkladně prostudujte.

3.2         Cenu nám můžete zaplatit pouze následujícími způsoby:

 • platbou kartou online (GoPay),
 • platbou bankovním převodem online (GoPay)

3.3         Cena je splatná v okamžiku, když obdržíte naší akceptaci objednávky. Vezměte prosím na vědomí, že požadujeme zaplacení celé ceny ještě před zpřístupněním předloh či jiných služeb na stránkách Vzorného Práva. Služba se pro vás tedy aktivuje v okamžiku připsání peněžních prostředků na náš účet.

3.4         Fakturu vám zašleme na vaši kontaktní e-mailovou adresu nejpozději do 4 pracovních dnů od zaplacení. Cena se považuje za zaplacenou dnem, kdy je připsána na náš účet.

4. OCHRANA SPOTŘEBITELE

4.1         Všem našim zákazníkům – spotřebitelům sdělujeme následující informace:

 • naše totožnost a kontaktní údaje jsou uvedeny v úvodní části těchto podmínek, stejně tak i v rámci webových stránek, a to zde
 • označení našich služeb a jejich popis jsou uvedeny v rámci webových stránek Vzorného Práva;
 • ceny jsou uvedeny v ceníku dostupném zde a zahrnují daň z přidané hodnoty. V souvislosti s cenou neplatíte žádné další daně ani poplatky;
 • způsob platby je popsán v čl. 3;
 • náklady na dodání jsou součástí ceny a žádné další náklady nejsou účtovány, vy však nesete náklady svého internetového připojení;
 • v případě rozporu mezi poskytnutou službou a smlouvou máte práva z vadného plnění uvedená v bodě 4.2 tohoto článku;
 • údaje o trvání závazku ze smlouvy a možnostech jeho ukončení jsou uvedeny v bodě 4.3 tohoto článku;
 • se stížnostmi se můžete obracet na Českou obchodní inspekci v rámci její působnosti:

Česká obchodní inspekce
Ústřední inspektorát - oddělení ADR
Štěpánská 15, 120 00 Praha 2
email: adr@coi.cz, Web: adr.coi.cz

Jako spotřebitel můžete rovněž využít platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na této adrese

 • smlouvu můžeme uzavřít pouze v českém jazyce;
 • technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou popsány v čl. 2 těchto podmínek; před odesláním registračního formuláře máte možnost údaje  zkontrolovat a opravit případné chyby;
 • nejsme vztahu k vám nejsme vázáni žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

4.2         Svá práva z vadného plnění služby můžete uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co jste je zjistili nebo při náležité pozornosti měli zjistit, nejpozději však do dvou let od zpřístupnění příslušné předlohy v rámci webových stránek. Můžete volit mezi právem na odstranění vady opravou nebo přiměřenou slevu z ceny. V případě, že je vada představuje podstatné porušení smlouvy, máte také právo od smlouvy odstoupit. Výskyt vady oznamte na naší e-mailovou adresu zakaznicke@wolterskluwer.cz  a současně nám sdělte, jaké právo z vadného plnění uplatňujete. Pokud tak neučiníte současně s oznámením vady, sdělte nám svoji volbu co nejdříve poté. Reklamace je uplatněna okamžikem, kdy jsme obdrželi váš e-mail.

4.3         Od smlouvy můžete odstoupit do 14 dnů od jejího uzavření. K dodržení této lhůty postačuje odeslat e-mail na zakaznicke@wolterskluwer.cz před jejím uplynutím.  K oznámení o odstoupení lze využít následující formulář:

___________________

Oznámení o odstoupení od smlouvy

 • adresát (jméno a příjmení, adresa sídla a případně e-mailová adresa),
 • oznamuji/oznamujeme(*), že tímto  odstupuji/odstupujeme(*) od Smlouvy o nákupu těchto služeb(*),
 • datum objednání(*)/datum obdržení(*),
 • číslo bankovního účtu k navrácení platby,
 • vaše jméno a příjmení,
 • vaše adresa,
 • váš podpis (pouze pokud zasíláte v papírové podobě),      
 • datum

            (*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

            _____________________________

4.4         Pokud od smlouvy odstoupíte, vrátíme vám zaplacenou cenu. Přihlédneme ale k tomu, že při zpřístupnění předlohy Vzorného Práva je chcete mít k dispozici okamžitě, tj. ještě před uplynutím lhůty pro odstoupení. Odstoupení se proto netýká služeb již poskytnutých před účinností odstoupení a na vrácení ceny služeb poskytnutých mezi uzavřením smlouvy a nabytím účinností odstoupení nemáte právo. Nechcete-li mít předlohy zpřístupněny před uplynutím lhůty pro odstoupení, kontaktujte naši linku zákaznické podpory.

4.5         V případě, že požádáte o zrušení celého uživatelského účtu, ztrácíte přístup ke všem uloženým dokumentům v rámci svého uživatelského účtu.

5. OSOBNÍ ÚDAJE

5.1         Pokud do předloh vyplňujete osobní údaje, odpovídáte za to, že jste je shromáždili v souladu s právními předpisy České republiky a Evropské unie. Dle GDPR jste jejich správcem a my jejich zpracovatelem. Jedná se zejména o identifikační a kontaktní údaje vašich klientů zaměstnanců, obchodních partnerů, apod. Do předloh neudávejte žádné citlivé údaje.

5.2         Údaje zpracováváme, abychom vám umožnili vyplnění smluv a jiných dokumentů dle vašich potřeb. Zpracování spočívá pouze v ukládání těchto osobních údajů pro vaše potřeby, a dále je neanalyzujeme ani nezpracováváme.

5.3         Osobní údaje zpracováváme nejdéle po dobu existence těchto dokumentů v archivu vašeho uživatelského účtu. Po uplynutí této doby se zavazujeme je vymazat.

5.4         Osobní údaje zpracováváme pouze na základě vašich pokynů, včetně jejich předávání do zahraničí, pokud nám předání nepřikazují právní předpisy. V takovém případě vás o tom před předáním informujeme, ledaže by nám to právní předpisy zakazovaly.

5.5         Veškeré naše zaměstnance či jiné spolupracovníky, kteří osobní údaje zpracovávají, jsme zavázali k mlčenlivosti. V případě, že ke zpracování osobních údajů využijeme další zpracovatele, zavážeme je k dodržování povinností dle čl. 28 odst. 2 a 4 GDPR. Dále jsme přijali veškerá opatření dle čl. 32 GDPR.

5.6         Při své činnosti zohledňujeme povahu zpracování.  Jsme vám nápomocni prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, je-li to možné, pro splnění vaší povinnosti reagovat na žádosti subjektů údajů stanovených v kapitole III. GDPR a při zajišťování souladu s vašimi povinnostmi podle článků 32 až 36 GDPR.

5.7         Poté, co Vzorné Právo přestanete používat, všechny osobní údaje buď vymažeme, nebo vám je vrátíme a smažeme všechny jejich existující kopie. Volba je na vás. Vyjímku tvoří případy, kdy nám zákony přikazují osobní údaje nadále uchovávat. 

5.8         V případě, že potřebujete doložit splnění povinností ohledně ochrany osobních údajů, rádi vám vyhovíme.

5.9         Tento článek se neuplatní na zpracování vašich osobních údajů souvisejících s registrací uživatelského účtu, informace k tomuto zpracování jsou dostupné zde

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

6.1         Změna či zrušení závazku ze smlouvy mezi vámi a námi, stejně jako vedlejší ujednání vyžadují písemnou formu. Zrušení povinnosti písemné formy dle předchozí věty vyžaduje též písemnou formu; splnění či jiné následné chování stran na základě jiné než písemné změny je bez významu. Za písemnou formu považujeme i komunikaci přes rozhraní uživatelského účtu či zaslání zprávy prostřednictvím elektronické pošty.

6.2         Závazek se řídí právním řádem České republiky.

6.3         Spory, které se nepodaří vyřešit smírně, rozhodne věcně a místně příslušný soud.

6.4         Podmínky jsou účinné od 1.11.2018. Znění podmínek můžeme přiměřeně měnit či doplňovat. Každou jejich změnu vám oznámíme zprávou doručenou na vaši kontaktní e-mailovou adresu nebo prostřednictvím uživatelského účtu. Pokud se změnou nesouhlasíte, můžete ji odmítnout. Odmítnutí však ale budeme považovat za výpověď naší smlouvy s výpovědní dobou 30 dnů.