Menu

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

DOHODA O ZAPOČTENÍ POHLEDÁVEK

!NOVÁ FUNKCE - Zavřít a poslat do e-mailu
Váš dokument byl úspěšně zpracován.


Doba vyplnění vzoru: 5 minut

Dohoda o započtení pohledávek

249 Kč

 • Předplatné na 7 dní
 • Možnost vytvořit až 5 dokumentů
 • Neomezené stahování vytvořených dokumentů
Vyplnit vzor

Máte-li se svým obchodním partnerem vzájemné pohledávky, které nemůžete nebo z určitého důvodu nechcete započíst jednostranně, využijte dohodu o započtení. Vyhnete se tak případným sporům či následnému zpochybňování zápočtu, které může nastat při jednostranném započtení.

Při započtení dohodou neplatí zákazy, kterými jsou subjekty vázány při jednostranném započtení. K ujednání o započtení proti pohledávce výživného pro nezletilého, který není plně svéprávný, se však nepřihlíží. Zánik pohledávek započtením nastává pouze do výše, do jaké se vzájemně kryjí. Jestliže jsou započítávány pohledávky různé výše, zaniknou pouze do výše nižší pohledávky. Zbytek vyšší pohledávky zápočtem nezanikne, naopak může být za jistých okolností zápočtem utvrzen v podobě uznání. K prominutí dluhu dojde i v případě, že věřitel vydá dlužníkovi kvitanci nebo mu vrátí dlužní úpis, aniž dluh splnil. Promine-li věřitel dluh jednomu z dlužníků zavázaných společně a nerozdílně, má prominutí dluhu účinky i vůči ostatním spoludlužníkům v rozsahu podílu toho spoludlužníka, který byl ze závazku propuštěn.


Vzor je součástí balíčku:

Nakládám s pohledávkami a dluhy (14 vzorů)

 • Uznání dluhu a dohoda o splátkovém kalendáři
 • Dohoda o změně splátkového kalendáře
 • Výzva k jinému než peněžitému plnění (předžalobní výzva)
 • Výzva k zaplacení peněžitého dluhu (předžalobní výzva)
 • Smlouva o postoupení pohledávky - základní
 • Potvrzení o zaplacení dluhu (kvitance)
 • Dohoda o započtení pohledávek
 • Dohoda o prominutí dluhu
 • Prokázání postoupení pohledávky
 • Vyrozumění o postoupení pohledávky
 • Smlouva o postoupení pohledávky - rozšířená
 • Smlouva o zápůjčce
 • Směnka vlastní
 • Uznání dluhu
1 490 Kč Výhodně nakoupit
 • Aktuální právní stav
 • Úspora času
 • Garance kvality