Menu

Likviduji společnost s ručením omezeným

Dobrovolná likvidace je jedním ze způsobů, jak ukončit činnost společnosti. Cílem likvidace je vypořádat veškeré dluhy a pohledávky společnosti a společnost vymazat z obchodního rejstříku. Nabízíme vám vzory dokumentů, které jsou v procesu likvidace obvykle potřeba. 

Balíček vzorů pro situaci

Likviduji společnost s ručením omezeným

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

6 vzorů

Vzor

Oznámení o vstupu společnosti s ručením omezeným do likvidace adresované věřiteli

Likvidovaná společnost je povinna zajistit zveřejnění informace o svém vstupu do likvidace, obvykle v Obchodním věstníku nebo nově v obchodním rejstříku. Informace musí obsahovat výzvu věřitelům společnosti k přihlášení jejich pohledávek. Vedle toho je ale vhodné, aby likvidátor všechny známé věřitele společnosti obeslal a o vstupu do likvidace a tedy možnosti přihlásit své pohledávky je informoval adresně. Se Vzorným Právem snadno připravíte dopisy pro několik věřitelů najednou. 

Vzor

SMLOUVA O ODMĚNĚ LIKVIDÁTORA společnosti s ručením omezeným

Současně s rozhodnutím o zrušení společnosti s likvidací rozhodne valná hromada o jmenování likvidátora. Jeho úkolem je utlumit činnost společnosti, zpeněžit majetek, vyrovnat dluhy a dovést společnost k zániku. Mezi společností a likvidátorem nemusí být nutně uzavřena písemná smlouva o výkonu funkce. Za svou práci by však likvidátor měl dostat odměnu. O odměně rozhoduje orgán, který likvidátora jmenoval. Odměna může být sjednána měsíčně či jednorázově paušální částkou. Pokud je odměna sjednána měsíčně, doporučujeme sjednat maximální částku, kterou společnost na odměně likvidátorovi zaplatí. Může to přispět k efektivitě práce likvidátora.

Vzor

Žádost o vydání potvrzení o uspokojení práv věřitele společnosti s ručením omezeným v likvidaci

V průběhu likvidace společnosti se likvidátor snaží zpeněžovat majetek společnosti a také vyrovnat dluhy, které společnost má. Informace o tom, jak se likvidátor vyrovnal s věřiteli, musí být zahrnuta do konečné zprávy. Prostřednictvím našeho vzoru likvidátor požádá věřitele o potvrzení, v jaké míře byla pohledávka uspokojena, zda v plné výši či jen částečně, a že práva věřitele byla v souvislosti s přihlášenými pohledávkami v rámci likvidace uspokojena. 

Vzor

Žádost o projednání zabezpečení dokumentů zanikající společnosti s ručením omezeným adresovaná státnímu archivu

Likvidátor je povinen informovat příslušný archiv o ukončení podnikání společnosti a nabídnout mu dokumenty vzniklé z činnosti společnosti a dokumenty vyjmenované v příloze č. 1 zákona č. 499/2004 Sb. k výběru archiválií mimo skartační řízení. Nabídková povinnost se týká i dokumentů z činnosti případných právních předchůdců zanikající společnosti, pokud jsou u ní uloženy.

Vzor

Žádost o souhlas s výmazem společnosti z obchodního rejstříku adresovaná správci daně

Společnost, která zaniká bez právního nástupce, je povinna předložit obchodnímu rejstříku současně se žádostí o výmaz také souhlas správce daně, u kterého je registrována. Společnost je povinna předložit souhlas všech správců, u nichž je registrována v souvislosti s určitou daní.

Vzor

KONEČNÁ ZPRÁVA O PRŮBĚHU LIKVIDACE

Konečnou zprávu vypracuje likvidátor společnosti poté, co dokončil všechny úkony a činnosti v rámci likvidace. Zpráva obsahuje shrnutí, jak likvidátor v průběhu likvidace postupoval. Uvádí zejména, jak likvidátor naložil s majetkem společnosti, zda existuje majetek, který se nepodařilo zpeněžit, jak proběhlo vypořádání dluhů společnosti, informaci o výši dosaženého výtěžku a v neposlední řadě také prostřednictvím konečné zprávy likvidátor podá návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, pokud nějaký majetek zůstal.