Menu

Chci v práci skončit

Nejste v zaměstnání spokojeni nebo potřebujete z jiného důvodu v práci skončit? Vyberte si z našich vzorů ten, který se na vaši situaci nejlépe hodí.

Balíček vzorů pro situaci

Chci v práci skončit

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

5 vzorů

Vzor

Výpověď z pracovního poměru ze strany zaměstnance

Výpověď ze strany zaměstnance použijte, chcete-li ukončit pracovní poměr před sjednanou dobou trvání. Výpověď lze podat z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Výpovědní doba trvá 2 měsíce a začíná plynout prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po doručení výpovědi a končí uplynutím posledního dne příslušného kalendářního měsíce.

Vzor

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance – použijte tento vzor v případech, kdy chcete ukončit zaměstnání v průběhu sjednané zkušební doby. Pracovní poměr skončí dnem doručení oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době zaměstnavateli, není-li v něm uveden den pozdější.

Vzor

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU ze strany zaměstnance

Okamžité zrušení ze strany zaměstnance lze použít pouze ze zákonem stanovených důvodů, které řeší závažné situace na straně zaměstnance. Buď se jedná o zdravotní důvody na straně zaměstnance, kdy zaměstnanec na základě lékařského posudku nemůže pokračovat ve své práci, aniž by vážně ohrozil své zdraví a zaměstnavatel mu neumožnil do 15 dnů od předložení posudku výkon jiné, vhodnější práce. Druhým případem, kdy může zaměstnanec okamžitě zrušit pracovní poměr, je situace, kdy mu  zaměstnavatel nevyplatil mzdu, náhradu mzdy či její část, a to do 15 dnů po uplynutí splatnosti, tedy do 15 dnů od konce následujícího kalendářního měsíce. Jedná se o důvody závažné a musejí být v oznámení o okamžitém zrušení pracovního poměru dostatečně popsány a konkretizovány. Zdravotní důvody musejí být podloženy lékařským posudkem. V případě platného okamžitého zrušení má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy odpovídající délce výpovědní doby. 

Vzor

Výpověď dohody o pracovní činnosti ze strany zaměstnance

Dohodu o pracovní činnosti můžete vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 dní počítaných ode dne doručení výpovědi zaměstnavateli. To platí za předpokladu, že jste si výslovně nesjednali jinou délku výpovědní doby nebo jiný způsob ukončení dohody. 

Vzor

Výpověď dohody o provedení práce ze strany zaměstnance

Dohodu o provedení práce můžete vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 dní počítaných ode dne doručení výpovědi zaměstnavateli. To platí za předpokladu, že jste si výslovně nesjednali jinou délku výpovědní doby nebo jiný způsob ukončení dohody.