Menu

Pečuji o společnost s ručením omezeným

Založení společnosti s ručením omezeným nebo zorganizování valné hromady bude zase o něco snadnější. Připravte si potřebné dokumenty přehledně a on-line.

Balíček vzorů pro situaci

Pečuji o společnost s ručením omezeným

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů

16 vzorů

Vzor

SPOLEČENSKÁ SMLOUVA společnosti s ručením omezeným

K založení společnosti s ručením omezeným je potřeba, aby zakladatelé společnosti uzavřeli společenskou smlouvu. Pokud společnost s ručením omezeným zakládá jediný zakladatel, vyhotovuje se místo společenské smlouvy zakladatelská listina. Pomocí našeho vzoru si připravíte podklad, na jehož základě Vám notář společenskou smlouvu vydá ve formě notářského zápisu. 

Vzor

ZAKLADATELSKÁ LISTINA společnosti s ručením omezeným

Zakládá-li společnost jediný zakladatel, je k jejímu založení potřeba vyhotovení zakladatelské listiny. S pomocí našeho vzoru si vytvoříte podklad, na jehož základě Vám notář zakladatelskou listinu společnosti s ručením omezeným vydá ve formě notářského zápisu. 

Vzor

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO SPOLEČNÍKA

Má-li  společnost s ručením omezeným jen jednoho společníka, rozhoduje tento jediný společník o záležitostech, které by jinak rozhodovala valná hromada. Připravili jsme vzor, který řeší více než 30 nejčastěji se vyskytujících situací, o kterých jediný společník rozhoduje - například rozhodnutí o volbě a odvolání jednatelů, členů dozorčí rady nebo likvidátora společnosti, rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schválení smlouvy o tichém společenství nebo rozhodnutí o schválení finanční asistence a mnohé další. Stačí pouze zakliknout konkrétní volbu a vyplnit pár souvisejících údajů. Systém však nabízí i možnost vytvořit vlastní text dle potřeby.

Vzor lze použít pro rozhodnutí, u kterých zákon nevyžaduje formu notářského zápisu.

Vzor

ROZHODNUTÍ SPOLEČNÍKŮ MIMO VALNOU HROMADU (per rollam)

Společníci mohou rozhodovat i mimo zasedání valné hromady, pokud to společenská smlouva nevylučuje. Tzv. per rollam rozhodování vyžaduje, aby osoba oprávněná svolat valnou hromadu (zpravidla statutární orgán) jednotlivým společníkům zaslala na adresy uvedené v seznamu společníků návrh rozhodnutí. Návrh takového rozhodnutí a průvodní dopis k němu si můžete jednoduše připravit s pomocí Vzorného Práva – stačí pouze zakliknout konkrétní volbu z předem připraveného katalogu nejčastěji řešených záležitostí. Samozřejmě ale máte i možnost sestavit si text rozhodnutí sami.

Vzor

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ MIMO VALNOU HROMADU (per rollam)

  • Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu má povinnost oznámit výsledek rozhodování per rollam společníkům. Zákon nestanoví, jakou formou má být výsledek oznámen, nicméně s ohledem na prokazatelnost splnění této povinnosti (i ve vztahu k obchodnímu rejstříku) je více než žádoucí, oznámení o rozhodnutí mimo valnou hromadu vypracovat písemně. Vzorné právo dbá na to, aby vzor oznámení obsahoval veškeré povinné náležitosti. Přípravu vám usnadní předpřipravený katalog nejčastěji řešených korporátních záležitostí. Pokud si nevyberete, můžete vložit text dle vlastního uvážení.

Vzor

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU společnosti s ručením omezeným

Valnou hromadu obvykle svolává jednatel a pro její svolání se vyžaduje písemná pozvánka. Pozvánka musí kromě pořadu jednání obsahovat také návrhy usnesení k jednotlivým projednávaným bodům. Náš vzor pokrývá téměř 40 situací na valných hromadách nejčastěji projednávaných, pro každou ze situací jsme připravili i návrh usnesení. Systém vedle toho nabízí i možnost vytvořit si zcela vlastní text pořadu jednání a na něj navazujících usnesení. Příprava pozvánky na valnou hromadu nikdy nebyla jednodušší!

Vzor

Plná moc k zastupování společníka na valné hromadě

  • Společník se může valné hromady účastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc zástupce musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda se týká jedné valné hromady, či více valných hromad většího počtu (v určitém období nebo bez časového omezení). Vzor obsahuje propracovaný katalog bodů, o kterých lze na valné hromadě jednat – např. volba orgánů, odvolání členů orgánů a prokuristů, udělení a odvolání prokury, schválení závěrky, zisku, ztráty, povinnosti společníků a další, který Vám významně usnadní přípravu plné moci. Lze však zvolit i možnost vlastní textace.

Vzor

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ VALNÉ HROMADY

Máte na starosti přípravu zápisu z jednání valné hromady? Určitě chcete mít jistotu, že při jeho přípravě na nic podstatného nezapomenete. Se Vzorným Právem na to nejste sami. Zápis z jednání valné hromady vám pomůžeme připravit jednoduše a rychle. Prostřednictvím inteligentního dialogu projdete všechny náležitosti, které má zápis obsahovat, a doplníte potřebné informace. Jednotlivé záležitosti, které valná hromada projednala, snadno vyberete z předem připraveného katalogu, nebo si je sepíšete podle konkrétních potřeb vaší společnosti.

Vzor

Listina přítomných na valné hromadě společnosti s ručením omezeným

  • Společníci či jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných. Do listiny se zapisují i společníci, kteří se jednání valné hromady účastní s využitím technických prostředků. Za správnost listiny přítomných odpovídá svolavatel valné hromady nebo jím pověřená osoba. Listina přítomných se připojuje k zápisu z valné hromady.

Vzor

Prohlášení o sídle společnosti s ručením omezeným

  • Není-li nemovitost, v níž je umístěno sídlo korporace (tedy i společnosti s ručením omezeným), přímo ve vlastnictví této korporace, je při registraci sídla v obchodním rejstříku potřeba prokázat, že vlastník nemovitosti s umístěním sídla souhlasí. K tomu může sloužit toto prohlášení. Pro zvýšení ochrany vlastníků nemovitostí se vyžaduje, aby podpis vlastníka byl úředně ověřen a při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku nebylo prohlášení starší tří měsíců.

Vzor

Prohlášení jednatele

  • Podmínky pro výkon funkce řídícího orgánu korporace (tedy i společnosti s ručením omezeným) stanoví zákon a jejich splnění lze vůči obchodnímu rejstříku prokázat prohlášením. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

Vzor

Prohlášení likvidátora

  • Při vstupu společnosti do likvidace povolá jednatel (jednatelé) jednoho nebo více likvidátorů. Pokud tak určuje společenská smlouva, zvolí likvidátora / likvidátory valná hromada. Likvidátor vstupuje na místo jednatele a do jeho pravomocí v rozsahu nezbytném k naplnění účelu likvidace. Likvidátorem může být jak fyzická, tak právnická osoba splňující zákonné požadavky pro výkon této funkce stanovené zákonem. Jejich splnění a souhlas likvidátora se zápisem do obchodního rejstříku se prokazuje čestným prohlášením, které vám Vzorné Právo nabízí ke snadnému vyplnění. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

Vzor

Plná moc na podání do obchodního rejstříku

  • Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku se podává na předepsaném formuláři. Je-li podáván v listinné podobě (nikoli elektronicky), musí být podpis na něm úředně ověřen. Totéž platí i o plné moci, kterou lze pro účely podání návrhu udělit jak advokátovi, tak i jakémukoli jinému zmocněnci. 

Vzor

Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu společnosti s ručením omezeným

  • Občanský zákoník výslovně připouští, aby se členem voleného orgánu společnosti s ručením omezeným (jednatelem) stala právnická osoba. Při výkonu takové funkce se právnická osoba může buď nechat zastupovat členem svého statutárního orgánu, nebo udělí plnou moc jiné vybrané fyzické osobě. Tento vzor použijte pro variantu, že právnickou osobu bude zastupovat jiná fyzická osoba (odlišná od osob, které tvoří její statutární orgán). Plná moc vám poslouží jako podklad pro zápis takové osoby do obchodního rejstříku.

Vzor

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE

Bude společnost s ručením omezeným svému jednateli za jeho činnost vyplácet odměnu? Pak musí s jednatelem uzavřít smlouvu o výkonu funkce, ve které si strany odměnu sjednají. Uzavření smlouvy o výkonu funkce lze ale doporučit i v případě, že výkon funkce bude bezplatný. Strany si v ní totiž ujednají i ostatní podmínky výkonu funkce. Smlouvu schvaluje valná hromada společnosti. Je-li jednatelem společnosti její jediný společník, podepíše smlouvu za společnost i za sebe jako jednatele on a podpisy pod smlouvou nechá úředně ověřit. Vzorné Právo upozorňuje, že funkci jednatele není možné vykonávat v pracovním poměru (nelze proto za účelem výkonu funkce s jednatelem uzavřít pracovní smlouvu), ale práva a povinnosti jednatele lze sjednat právě jen ve smlouvě o výkonu funkce. Vzorné Právo vám její přípravu maximálně usnadní. 

Vzor

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE JEDNATELE - rozšířená

Rozšířenou smlouvu o výkonu funkce jednatele je vhodné použít v případě, kdy výkon funkce jednatele představuje jedinou (nebo zásadní) výdělečnou činnost. V těchto případech bývají jednateli poskytována obdobná plnění jako zaměstnancům. Ovšem vzhledem k tomu, že výkon funkce jednatele orgánu není pracovním poměrem, je třeba veškeré nároky (např. poskytnutí placeného pracovního volna či různých benefitů) ve smlouvě přesně specifikovat. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou (v omezených případech dle stanov společnosti).