Menu

Svěřuji zaměstnanci majetek a řeším odpovědnost

Máte-li kolegovi svěřit hotovost nebo jiný majetek, je dobré o tom sepsat vhodnou dokumentaci. Raději dopředu řešte, jak budete postupovat, pokud dojde ke ztrátě svěřeného majetku. Vzorové dokumenty k podobným situacím naleznete zde. 

Balíček vzorů pro situaci

Svěřuji zaměstnanci majetek a řeším odpovědnost

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

6 vzorů

Vzor

DOHODA O ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY

Bude zaměstnanec v rámci výkonu práce disponovat s penězi nebo jiným oběživem (např. ceninami, zbožím)? Náš vzor vám umožní vytvořit dohodu odpovídající potřebám a situaci na vašem pracovišti.

Vzor

DOHODA O SPOLEČNÉ ODPOVĚDNOSTI ZA SVĚŘENÉ HODNOTY

Dohoda o odpovědnosti za svěřené hodnoty (dříve se označovala jako dohoda o hmotné odpovědnosti) se uzavírá v případech, kdy zaměstnavatel zaměstnanci svěřuje hotovost, ceniny, zboží, zásoby materiálu nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem obratu nebo oběhu a které je zaměstnanec povinen vyúčtovat. Na řadě pracovišť pracuje se svěřenými hodnotami více zaměstnanců společně – např. recepce, sklady či dispečink, a je proto žádoucí upravit odpovědnost zaměstnanců nikoli individuálně, ale společně. Přesně k tomu vám Vzorné Právo nabízí tento vzor.

Vzor

Protokol o převzetí věcí určených k výkonu práce

Dáváte zaměstnanci k dispozici notebook, telefon nebo jiné pracovní pomůcky určené k výkonu práce? U předmětů, jejichž hodnota nedosahuje 50.000,- Kč, postačí sepsání protokolu o převzetí. Pro věci, jejichž hodnota přesahuje 50.000,- Kč, použijte vzor dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí. (Pokud zaměstnanci svěřujete peníze nebo  jiné hodnoty, které jsou předmětem oběhu a které má vyúčtovat, budete sepisovat dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty.) Zaměstnanci však mohou být takto svěřeny jen věci, se kterými má možnost sám nakládat a zajišťovat jejich ochranu proti ztrátě. Nemůže tedy jít například o stolní počítač v kanceláři nebo dopravní prostředek.

Vzor

DOHODA O ODPOVĚDNOSTI ZA ZTRÁTU SVĚŘENÝCH VĚCÍ (nad 50.000,- Kč)

Dáváte zaměstnanci k dispozici notebook, telefon nebo jiné pracovní pomůcky určené k výkonu práce? V případě, že hodnota věcí převyšuje 50.000,- Kč, je potřeba uzavřít dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (pokud jde o věci do hodnoty 50.000,- Kč, postačí se zaměstnancem sepsat protokolu o předání a převzetí věci ). Zaměstnanci však lze takto svěřit jen věci, se kterými má možnost sám nakládat a zajišťovat jejich ochranu proti ztrátě. Nemůže tedy jít například o stolní počítač v kanceláři nebo dopravní prostředek.

Pokud zaměstnanci svěřujete peníze nebo jiné hodnoty, které jsou předmětem oběhu a které má vyúčtovat, použijte vzor dohody o odpovědnosti za svěřené hodnoty. S jedním zaměstnancem můžete mít sjednánu dohodu o odpovědnosti za ztrátu svěřených věcí (případně podepsaný protokol o převzetí) i dohodu o odpovědnosti za svěřené hodnoty

Vzor

DOHODA O SRÁŽKÁCH ZE MZDY

Poskytujete zaměstnancům stravenky nebo jiné poukázky podobného typu? Abyste řádně vyúčtovali takové benefity, musíte zúčtovat i se zaměstnancem. Zákoník práce umožňuje zaměstnavateli provádět srážky ze mzdy bez dohody se zaměstnancem pouze ve velmi omezených případech (například sražení přečerpané dovolené). Ve většině případů je nutné k provedení srážky uzavřít dohodu o srážkách ze mzdy. Použijte náš vzor dohody o srážkách ze mzdy nejen pro pravidelné srážky (stravenky či méně obvyklé sportovní poukázky), ale lze jej použít i pro případ, když řešíte náhradu škody způsobené zaměstnancem.

Vzor

DOHODA O NÁHRADĚ ŠKODY způsobené zaměstnancem zaměstnavateli

Dnes už je celkem běžné, že zaměstnanec má k dispozici služební telefon, počítač či automobil. Co když mu ale telefon nebo počítač někdo ukradne? Auto nabourá při dopravní nehodě a je na odpis? Nebo škoda vznikne tím, že zaměstnanec poskytne obchodnímu partnerovi nepravdivé a nepřesné informace, případně poškodí stroj, se kterým pracuje? Když zaměstnanec způsobí zaměstnavateli škodu, je vždy vhodné pokusit se s ním domluvit na způsobu její úhrady a uzavřít s ním dohodu. Vzorné Právo vás přípravou takové dohody bezpečně a rychle provede.