Menu

Upravuji mzdové a další pracovní podmínky zaměstnance

Jakékoli pracovní podmínky můžete snadno změnit nebo doplnit. Dodatečně můžete upravit např. zákaz konkurence, mlčenlivost nebo pracovní pohotovost, podmínky zvýšení nebo prohloubení kvalifikace zaměstnance. Nemáte-li mzdu zaměstnance upravenou přímo v pracovní smlouvě, určete ji mzdovým výměrem. Prostřednictvím našich vzorů také můžete zaměstnanci jednoduše oznámit, kdy má čerpat dovolenou, nebo že na vaší straně vznikly překážky v práci.

Balíček vzorů pro situaci

Upravuji mzdové a další pracovní podmínky zaměstnance

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

11 vzorů

Vzor

Dodatek k pracovní smlouvě

Potřebujete změnit nebo doplnit existující pracovní smlouvu? Použijte tento dodatek. Při provádění změn však dbejte na to, aby nová ustanovení nekolidovala s částmi smlouvy, které se nemění.

Vzor

Dodatek k dohodě o pracovní činnosti

Potřebujete změnit nebo doplnit existující dohodu o pracovní činnosti? Použijte tento dodatek. Při provádění změn však dbejte na to, aby nová ustanovení nekolidovala s částmi dohody, které se nemění.

Vzor

Dodatek k dohodě o provedení práce

Potřebujete změnit nebo doplnit existující dohodu o provedení práce? Použijte tento dodatek. Při provádění změn však dbejte na to, aby nová ustanovení nekolidovala s částmi dohody, které se nemění.

Vzor

Mzdový výměr

Mzdu není nutné sjednat v pracovní smlouvě. Mzdový výměr umožňuje zaměstnavateli řešit odměňování zaměstnanců flexibilněji, než když je mzda pevně sjednána ve smlouvě.

Vzor

DOHODA O KONKURENČNÍ DOLOŽCE

Získal váš zaměstnanec v rámci výkonu práce cenné know-how nebo obchodní informace? Představuje pro vás odchod takového zaměstnance ke konkurenci obchodní riziko? Sjednáním dohody o konkurenční doložce se takový zaměstnanec zavazuje zdržet se až po dobu 1 roku výdělečné činnosti, která by byla shodná s předmětem činnosti zaměstnavatele, popř. by vůči němu měla soutěžní povahu. Za takové omezení náleží zaměstnanci odměna.

Vzor

DOHODA O PRÁCI Z DOMOVA (home office)

Vaši zaměstnanci určitě uvítají benefit v podobě možnosti částečně pracovat z domova. Vzorné Právo vám nabízí vzor dohody, podle které bude zaměstnanec povinen dodržovat standardní sjednanou pracovní dobu, ale v předem odsouhlasených dnech nebude muset do zaměstnání fyzicky docházet. Dohoda upravuje základní podmínky práce z domova včetně možnosti dohodu s krátkou výpovědní dobou zrušit, jestliže se výkon z práce z domova neosvědčí.

Vzor

DOHODA O PROHLOUBENÍ KVALIFIKACE

Prohlubováním kvalifikace zaměstnance se rozumí průběžné doplňování teoretických nebo praktických znalostí nebo dovedností vztahujících se k výkonu sjednané práce. Typicky jde např. o různá školení, kurzy cizího jazyka apod.  V případě, že předpokládané náklady dosahují alespoň 75.000,-Kč, mohou zaměstnanec a zaměstnavatel uzavřít písemnou dohodu. Zaměstnavatel se zavazuje umožnit zaměstnanci prohloubení kvalifikace a hradit část nebo plnou výši nákladů s tím spojených a zaměstnanec se zavazuje setrvat u zaměstnavatele po určitou sjednanou dobu. Prohloubení kvalifikace se ovšem liší od zvyšování kvalifikace. V takovém případě získá zaměstnanec zcela nové znalosti či dovednosti nad rámec požadovaný pro výkon sjednané práce. 

Vzor

DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKACE

Když se zdravotní sestřička chce stát paní doktorkou, jedná se o zvýšení nebo prohloubení kvalifikace? Zvýšením kvalifikace se rozumí změna hodnoty kvalifikace, její získání nebo rozšíření. Na rozdíl od prohlubování kvalifikace v případě zvyšování zaměstnanec získává novou (vyšší) kvalifikaci, než jaká je potřebná pro druh práce, kterou vykonává. Sestřička si studiem medicíny tedy svoji kvalifikaci zvyšuje. A pokud o zvýšení kvalifikace své zaměstnankyně stojí i nemocnice, kde sestřička pracuje, uzavřou mezi sebou dohodu obsahující podmínky, za kterých nemocnice studium sestřičky podpoří. Se Vzorným Právem dohodu o zvýšení kvalifikace připravíte rychle a bez problémů. 

Vzor

Oznámení o překážkách v práci

Zaměstnavatel se může potýkat se situacemi, které ovlivňují chod firmy a mají dopad i na jeho zaměstnance. Může se stát, že zaměstnavatel nebude přidělovat zaměstnanci práci, čímž vzniká tzv. překážka v práci. Zaměstnanec pak nemůže vykonávat svou práci, ale za dobu trvání překážek v práci mu náleží náhrada mzdy.

Vzor

Oznámení o čerpání dovolené

Obvykle si v praxi dovolenou plánují sami zaměstnanci po dohodě se zaměstnavatelem. Je to však zaměstnavatel, kdo je ze zákona povinen zaměstnanci čerpání dovolené určit, jestliže k dohodě nedojde nebo zaměstnanec o dovolenou sám nepožádá. V takovém případě použijte tento vzor.

Vzor

DOHODA O MLČENLIVOSTI ZAMĚSTNANCE

Zaměstnavatelé mívají těžkou hlavu z toho, aby některý ze zaměstnanců nevyzradil důvěrné informace o fungování firmy či její obchodní tajemství. Uzavřete s nimi při nástupu nebo kdykoli během trvání pracovněprávního vztahu dohodu o mlčenlivosti – v budoucnu vám to může ušetřit mnoho starostí i peněz. Se Vzorným Právem si zvládnete dohodu o mlčenlivosti bez problémů připravit sami.