Menu

MILOSTIVÉ LÉTO jako mimořádná příležitost získat osvobození od placení některých pohledávek veřejnoprávních věřitelů

Další články z kategorie
Blog

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2020!

09. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Jsme v tom spolu

31. 03. 2020

V ROCE 2021 JEN TO NEJLEPŠÍ

14. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

19. 10. 2021 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality

Přesně na Den vzniku samostatného československého státu, státní svátek, který se v České republice bude slavit dne 28. 10. 2021, začnou platit přechodná ustanovení exekučního řádu, podle kterých získávají dlužníci na omezenou dobu 3 měsíců mimořádnou možnost získat osvobození od valné většiny příslušenství dluhů vymáhaných exekutorem vůči veřejnoprávním věřitelům, tj. vůči státu, jeho organizačním složkám a příspěvkovým organizacím, případně právnickým osobám, u nichž má stát většinovou majetkovou účast. Institut se v médiích objevuje převážně pod názvem Milostivé léto. (aktualizace ke dni 19. 11.: k milostivému létu se připojily i některé soukromoprávní subjekty, např. Air Bank, Home Credit, Česká spořitelna či Komerční banka, čtěte na konci článku)

Koho se milostivé léto týká?
Milostivé léto může využít člověk (fyzická osoba) v exekuci prováděné soudním exekutorem k vymožení dluhu vůči České republice, územnímu samosprávnému celku, včetně městské části nebo městskému obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hlavního města Prahy, státní příspěvkové organizaci, státnímu fondu, veřejné výzkumné instituci nebo veřejné vysoké škole, dobrovolnému svazku obcí, regionální radě regionu soudržnosti, příspěvkové organizaci územního samosprávného celku, ústavu založenému státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšné společnosti založené státem nebo územním samosprávným celkem, státnímu podniku nebo národnímu podniku, zdravotní pojišťovně, Českému rozhlasu nebo České televizi, nebo právnické osobě, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby. Konkrétně se bude jednat zejména o dluhy vůči obcím (dluhy na jízdném městské hromadné dopravy, dluhy za svoz odpadu či dluhy na nájemném v obecním bytě), zdravotním pojišťovnám, České televizi a Českému rozhlasu, ČEZ či veřejné vysoké škole.

Pokud dlužník uhradí nejpozději do tří měsíců, tj. do 28. 1. 2022, dosud nezaplacenou jistinu svého dluhu vymáhanou v exekučním řízení a na nákladech exekuce částku 750 Kč zvýšenou o daň z přidané hodnoty, pokud je exekutor plátcem daně z přidané hodnoty, tj. celkem na nákladech exekuce 908 Kč, zastaví exekutor exekuci a vydá rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení veškerých dalších pohledávek vymáhaných v exekučním řízení přesahujících zaplacenou jistinu v rozsahu, ve kterém nebyly dosud uspokojeny. S rozhodnutím spojí exekutor rozhodnutí o zastavení exekuce. Vymáhané příslušenství pohledávky, od jehož placení bude dlužník osvobozen, zaniká právní mocí usnesení o osvobození od placení.

Osvobození se vztahuje i na ručitele pohledávek, od jejichž placení byl dlužník osvobozen.

Pohledávky vyloučené z režimu milostivého léta
Pravidla milostivého léta se nevztahují na:
-       peněžité tresty nebo jiné majetkové sankce, uložené dlužníkovi v trestním řízení pro úmyslný trestný čin
-       pohledávky na náhradu škody způsobené úmyslným porušením právní povinnosti,
-       pohledávky věřitelů na výživném ze zákona nebo za náhradní výživné a
-       pohledávky na náhradu škody způsobené na zdraví

Milostivé léto se navíc týká pouze pohledávek vymáhaných soudním exekutorem, neaplikuje se tedy na správní exekuce a daňové exekuce vedené finančním úřadem. Milostivé léto se netýká ani pohledávek v insolvenčním řízení.

Jak postupovat
Exekutor podle pravidel milostivého léta postupuje i bez návrhu. Dlužník ale musí učinit kroky, které zajistí, že budou bez pochybností splněny všechny podmínky milostivého léta:

1) Dlužník musí především v období od 28. 10. 2021 nejpozději do 28. 1. 2022 uhradit celou jistinu své pohledávky a paušální částku nákladů exekuce ve výši 908 Kč.

2) Protože v exekučním řízení se platby nezapočítávají vždy nejdříve na jistinu pohledávky, měl by dlužník platbu označit tak, aby bylo zřejmé, že se jedná o platbu jistiny pohledávky a paušální náhrady nákladů exekuce, a že dlužník žádá využít postup podle zákona č. 286/2021 Sb., část 2, čl. IV., bod 25 (institut milostivého léta).

3) Jistinou se rozumím původní dluh bez úroků, penále či nákladů vymáhání. Protože část jistiny už mohla být v exekučním řízení nebo i před jeho zahájením uhrazena, lze doporučit, aby se dlužník písemně dotázal exekutora na výši dosud nezaplacené jistoty. S dotazem je vhodné neotálet, exekutoři mohou být dotazy dlužníků brzy zahlceni.

Shrnutí
Milostivé léto nabízí zcela ojedinělou možnost po zaplacení jistiny dluhu vymáhaného soudním exekutorem pro veřejnoprávního věřitele a paušální platby 908 Kč na nákladech exekuce získat osvobození od placení veškerého dalšího dosud nezaplaceného příslušenství takového dluhu, tj. od úroků, úroků z prodlení, náhrady soudního řízení a většiny nákladů exekuce.

Tato možnost je časově omezená, platby musí být uhrazeny (připsány na účet exekutora) nejpozději do 28. ledna 2022.

Milostivému létu se věnují tištěná i elektronická média a mnohé neziskové organizace. Dlužníkům s dluhy vůči státu, obcím a ostatním dotčeným věřitelům lze jen doporučit, aby si pokud možno aktivně dohledali potřebné informace, případně se obrátili na některou z nápomocných organizací, a pokud se na ně milostivé léto vztahuje, aby jeho možností využili.

K milostivému létu se připojily i některé soukromoprávní subjekty, v tuto chvíli jde o Air Bank, Home Credit, Českou spořitelnu, Monetu Money Bank či Komerční banku Subjekty si mohly určit vlastní pravidla pro odpuštění příslušenství dluhů vymáhaných v exekuci, pro podrobnosti je nejlepší kontaktovat přímo tyto věřitele.