Menu

Zákoník práce - přehled změn k lednu 2021 a červenci 2020

Další články z kategorie
Blog

VŠE NEJLEPŠÍ V ROCE 2020!

09. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Jsme v tom spolu

31. 03. 2020

V ROCE 2021 JEN TO NEJLEPŠÍ

14. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo

16. 02. 2021 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Zaměstnání

Od 1. ledna 2021 je účinná druhá část novely zákoníku práce. Zatímco první vlna změn, která nabyla účinnosti už v červenci 2020, přinášela úpravy např. v doručování listin, letošní změny se zásadně dotkly především dvou oblastí: sdíleného pracovního místa a čerpání dovolené. 

Cílem novely je podle legislativců zejména lépe sladit rodinný a pracovní život zaměstnanců. Zákoník by však měl díky novým změnám také více odpovídat současnému trhu práce, který v loňském roce výrazně ovlivnila epidemie koronaviru.

Sdílené pracovní místo

Flexibilnější možnosti pracovních úvazků otevírá zcela nový institut tzv. sdíleného pracovního místa. Ten spočívá v tom, že jednu pozici zastávají nejméně dva zaměstnanci, kteří se na ní v rámci zkrácené pracovní doby střídají.  Dva nebo více zaměstnanců si tak podle zákona mohou sami rozvrhovat pracovní dobu do směn po vzájemné dohodě. Tím novela převrací běžnou povinnost rozvržení pracovní doby – v tomto případě ji totiž nepředkládá zaměstnavatel, ale právě zaměstnanci, kteří jsou povinni svůj rozvrh zaměstnavateli předložit nejdéle týden před začátkem nového měsíce.

O sdíleném pracovním místě jsme podrobně referovali před koncem loňského roku v článku na blogu. 

Změny ve výpočtu a čerpání dovolené

Druhou zásadní změnou je dovolená – nový systém jejího výpočtu by měl podle zákonodárců především zajistit férovější podmínky pro její čerpání. Od nového roku se totiž dovolená místo pracovních dnů přepočítává na hodiny. To znamená změnu především pro zaměstnance s různou délkou směn, kdy počet hodin čerpané dovolené bude vždy odpovídat délce jejich konkrétní odpadlé směny – nikoliv už celému pracovnímu dni bez rozdílu. 

Novela přináší také spravedlivější postup v situaci, kdy zaměstnanec změní v průběhu kalendářního roku délku své týdenní pracovní doby (výši úvazku), anebo se mu změní způsob rozvržení pracovní doby. Za každou část roku mu připadne takový počet hodin dovolené, který odpovídá jeho aktuálnímu úvazku. Změnou úvazku nebo rozvržení směn tak díky výpočtu dovolené v hodinách o žádnou dovolenou nepřijde, na rozdíl od systému, který fungoval doposud. 

Další změnou je pak nová možnost, aby zaměstnavatel mohl na písemnou žádost zaměstnance převést nevyčerpanou dovolenou do dalšího kalendářního roku. Převáděná dovolená ale musí přesahovat minimální zákonnou výměru, tedy v soukromém sektoru jde o pátý a další týden dovolené. 

Dosud šlo nevyčerpané dny dovolené převést do následujícího roku pouze v případě, kdy plnému vyčerpání bránily překážky v práci (např. nemoc) na straně zaměstnance nebo provozní důvody na straně zaměstnavatele. V jiných případech hrozilo zaměstnavateli, který dovolenou převedl, riziko sankce. 

Příklad: Výpočet dovolené při nepřetržitém trvání pracovního poměru po celý rok
Stanovená týdenní pracovní doba zaměstnance je 40 hodin a výměra dovolené je 5 týdnů. Zaměstnanci tak náleží dovolená ve výši 200 hodin za kalendářní rok (40 hodin týdně x 5 týdnů dovolené = 200). Zaměstnanci s polovičním úvazkem (20 hodin za týden) pak náleží dovolená v rozsahu 100 hodin za kalendářní rok (20 x 5 = 100).

Náhrada nemajetkové újmy 

Menší úpravy doznala i forma náhrady za pracovní úrazy a nemoci z povolání. Od 1. ledna 2021 zákoník práce počítá s jednorázovou náhradou nemajetkové újmy pro osoby blízké nově i při zvlášť závažném ublížení na zdraví zaměstnance. Dosud se týkala pouze jeho úmrtí. 

Tato náhrada, stejně jako náhrada nemajetkové újmy při úmrtí zaměstnance, přísluší nově i dalším osobám v poměru rodinném nebo obdobném, které újmu zaměstnance pociťují jako vlastní újmu. Navíc, výše nemajetkové újmy nebude dále stanovena paušální částkou, ale bude se odvíjet od průměrné mzdy v národním hospodářství.

Přehled všech změn v rámci novely Zákoníku práce: 

Změna

Účinnost změny

Sdílené pracovní místo

od 1. ledna 2021

Změny v dovolené

od 1. ledna 2021

Náhrada nemajetkové újmy

od 1. ledna 2021

Pracovní volno související s akcí pro děti a mládež

od 1. ledna 2021

Vysílání zaměstnanců

od 30. července 2020

Změny v převodu práv a povinností

od 30. července 2020

Doručování písemností

od 30. července 2020

Změny u odvolání vedoucích zaměstnanců

od 30. července 2020

Změny v potvrzení zaměstnání u DPP pro zaměstnavatele

od 30. července 2020