Menu

Zvýšení cen služeb poskytovaných spolu s nájmem - lze jednostranně zvýšit zálohy?

Další články z kategorie
Nemovitosti

Pes, nejlepší přítel nájemníka

06. 05. 2019 Autor: Petr Bezouška

Podnájem bytu - tak trochu jiný nájem

17. 06. 2019 Autor: Petr Bezouška

Podílové spoluvlastnictví je od ďábla!

19. 08. 2019 Autor: Petr Bezouška

Daňové aspekty směny nemovitých věcí

14. 08. 2019 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

04. 07. 2022 Autor: Šárka Kalinová Kategorie: Nemovitosti , Tipy pro vás

Situace:
Bydlíte v nájemním bytě a ve smlouvě máte sjednané nejen nájemné, ale i výši záloh na služby, které pronajímatel poskytuje nájemci v souvislosti s nájmem (obvykle zejména dodávky tepla a vody, odvádění odpadních vod, odvoz komunálního odpadu, osvětlení a úklid společných částí domu, zajištění příjmu rozhlasového a televizního vysílání, provoz a čištění komínů, případně provoz výtahu – přesný rozsah závisí na situaci v domě a případném ujednání mezi nájemcem a pronajímatelem).

Nyní Vám pronajímatel poslal dopis, kterým Vám oznamuje zvýšení záloh s odůvodněním, že se zvýšila cena poskytovaných služeb. Má na to pronajímatel právo? A musíte takto zvýšené zálohy platit?

Řešení:
Ano, pronajímatel bytu má právo v průběhu roku jednostranně změnit výši měsíční zálohy na služby poskytované spolu s nájmem, a to v míře, která odpovídá změně ceny služby, nebo z jiných oprávněných důvodů, zejména došlo-li ke změně rozsahu nebo kvality služby.

Změnu záloh je pronajímatel povinen nájemci oznámit písemně a platbu ve změněné výši může požadovat nejdříve od prvního dne měsíce následujícího po doručení písemného oznámení. V oznámení musí pronajímatel změnu řádně zdůvodnit – bez řádného zdůvodnění ke změně výše záloh nedojde.

Uvedené pravidlo platí obdobně i ve vztahu mezi společenstvím vlastníků jednotek a vlastníky jednotlivých jednotek v domě s byty – i společenství vlastníků může za dodržení podmínky řádného zdůvodnění písemným oznámením jednostranně změnit výši záloh na služby.

Pozor ale: pokud jste si dojednali, že za služby poskytované spolu s nájmem platíte paušální částkou, kterou pronajímatel nevyúčtovává, pronajímatel Vám platby jednostranně zvýšit nemůže. Na změně takové platby byste se museli s pronajímatelem domluvit a uzavřít dodatek ke smlouvě.

Výše uvedená pravidla se pak uplatní i ve vztahu mezi pronajímateli a nájemci prostor sloužících podnikání, pokud strany nevyloučily použití zák. č. 67/2013 Sb., kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostor v domě s byty, z něhož výše uvedená pravidla vyplývají, a to zejména tím, že si sjednaly jinou úpravu pro platby za služby včetně záloh a jejich případných změn.