Menu

Řeším bytovou potřebu

Každý potřebuje bydlet. Pomůžeme vám uzavřít smlouvu o nájmu či podnájmu, změnit ji nebo ukončit. Máme pro vás vzor upomínky na zaplacení dlužného nájemného, a nezapomněli jsme ani na předávací protokoly. 

Balíček vzorů pro situaci

Řeším bytovou potřebu

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

16 vzorů

Vzor

SMLOUVA O NÁJMU BYTU NEBO DOMU

Chcete pronajmout byt či dům a vyhnout se možným sporům? Pak potřebujete spolehlivou smlouvu, která bude odpovídat vaší konkrétní situaci. Smlouvu, která přesně stanoví práva a povinnosti stran. Pomocí Vzorného práva si formou dialogu takovou nájemní smlouvu nadesignujete. Vedle nájemní smlouvy budete potřebovat i protokol o předání bytu nebo domu, ve kterém si nájemce a pronajímatel potvrdí stav předmětu nájmu v době převzetí.

Náš vzor použijte pro sjednání nájmu bytu či domu, nikoli pro podnájem.

Vzor

Protokol o předání bytu nebo domu - zahájení nájmu

 • Sepsání smlouvy o nájmu je prvním krokem ke spokojenému bydlení. Značně důležité je ale i faktické převzetí a předání prostoru k bydlení. Abyste předešli možným budoucím nepříjemnostem, je vhodné co nejpřesněji zachytit aktuální stav pronajímaného prostoru v okamžiku, kdy ho budoucí nájemce přebírá. Můžete se tak vyhnout sporům o to, zda je uživatel prostoru odpovědný za konkrétní škody nebo ztráty. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace.

Vzor

Dodatek ke smlouvě o nájmu bytu nebo domu

 • Potřebujete upravit podmínky sjednaného nájmu bytu nebo domu? Chcete například změnit výši nájemného? Prodloužit nájem sjednaný na dobu určitou? Použijte náš vzor dodatku, který si s naší pomocí upravíte přesně na míru svým potřebám.

Vzor

Výzva k zaplacení dlužného nájemného (předžalobní výzva)

 • Dluží vám nájemce bytu nebo domu nájemné či peníze za služby? Nereaguje na vaše ústní ani písemné upomínky a výzvy k zaplacení? Pokud se nájemce opakovaně a dlouhodobě vyhýbá zaplacení, je namístě použít účinnější nástroje. Předžalobní výzvou nájemce či podnájemce upozorníte, že pokud nebude nadále řádně plnit své povinnosti, jste připraveni svoje nároky uplatňovat soudní cestou.

Vzor

Výpověď nájmu bytu nebo domu ze strany nájemce

 • Jste nájemcem bytu nebo domu a potřebujete nájem ukončit? Pokud se s pronajímatelem nechcete nebo nemůže domluvit, můžete nájem vypovědět. Máte možnost výpovědi sjednanou přímo ve smlouvě? Jaká bude délka výpovědní doby? Je potřeba uvádět výpovědní důvody? S pomocí Vzorného práva zvládnete připravit výpověď nájmu snadno a rychle.

Vzor

VÝPOVĚĎ NÁJMU BYTU nebo domu ZE STRANY PRONAJÍMATELE

 • Jako pronajímatel můžete ze zákona ukončit výpovědí nejen nájem bytu či domu sjednaný na dobu neurčitou, ale také nájem ze smlouvy uzavřené na dobu určitou. Musíte však dodržet výpovědní důvody, které zákon pronajímateli nabízí. S naším inteligentním vzorem je příprava výpovědi nájemní smlouvy jako stavebnice – z nabízených možností zvolíte, zda chcete vypovědět smlouvu na dobu neurčitou nebo smlouvu na dobu určitou a z předem definované nabídky si vyberete konkrétní výpovědní důvod. Vzorné Právo vás celým procesem bezpečně provede.

Vzor

Dohoda o ukončení nájmu bytu nebo domu

 • Pronajali jste si či pronajímáte dům nebo byt a potřebujete nájem ukončit dříve, než jste původně zamýšleli? Situaci lze vyřešit i jinak než výpovědí. Připravte si dohodu o ukončení nájmu! V našem vzoru najdete i protokol o předání předmětu nájmu při ukončení nájmního vztahu. Se Vzorným Právem vše hravě zvládnete.

Vzor

Souhlas manžela s ukončením nájmu / podnájmu

 • Občanský zákoník speciálně upravuje okolnosti společného nájmu bytu manželi. Je třeba pamatovat na to, že pokud nájem vznikne jako nájem společný (buď uzavřením nájemní smlouvy oběma manželi nebo pokud k okamžiku uzavření manželství již má jeden z manželů právo nájmu k bytu nebo domu, kde manželé hodlají společně bydlet), ani jeden z manželů nesmí nájem ukončit bez souhlasu toho druhého, nebo jej omezit právem, jehož výkon je neslučitelný s bydlením manželů nebo rodiny. Pokud tedy budete nájem či podnájem vypovídat (nebo obdobně, budete-li uzavírat dohodu o ukončení), přiložte k výpovědi i souhlas druhého manžela podle vzoru připraveného Vzorným Právem.

Vzor

Protokol o předání bytu nebo domu - ukončení nájmu

 • Stejně jako je nezbytné zachytit aktuální stav obytného prostoru při zahájení nájmu, je neméně důležité zaprotokolovat stav prostor i k datu skončení užívání protoru nájemcem. V protokolu jsou zapsány stavy měřidel energií, vybavení a jeho opotřebení v době vrácení bytu nebo domu. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace. Doporučujeme protokol vyplnit velmi pečlivě. Všechny údaje slouží jako podklad pro vyrovnání mezi nájemcem a pronajímatelem. 

Vzor

SMLOUVA O PODNÁJMU BYTU / ČÁSTI BYTU

Jste nájemcem bytu a chcete ho přenechat za úplatu k užívání – neboli do podnájmu – třetí osobě? Nebo chcete podnájem zřídit pouze k části pronajatého bytu a ostatní místnosti budete dál užívat vy?  Prostřednictvím Vzorného práva snadno vytvoříte smlouvu o podnájmu, která bude ušitá přímo na míru vaší konkrétní situaci. Pomůžeme vám, abyste na nic podstatného nezapomněli – potřebovat budete ve většině případů především souhlas vlastníka bytu s podnájmem.

Vzor

Protokol o předání bytu / části bytu - zahájení podnájmu

 • Při uzavírání podnájemního vztahu je sepsání smlouvy o podnájmu prvním nezbytným krokem ke spokojenému bydlení. Značně důležité je ale i faktické převzetí a předání prostoru k bydlení. Abyste předešli možným budoucím nepříjemnostem, je vhodné co nejpřesněji zachytit aktuální stav podnajímaného prostoru v okamžiku, kdy ho budoucí podnájemce přebírá. Můžete se tak vyhnout sporům o to, zda je uživatel prostoru odpovědný za konkrétní škody nebo ztráty. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace.

Vzor

Dodatek ke smlouvě o podnájmu

 • Potřebujete upravit podmínky sjednaného podnájmu bytu? Chcete například změnit výši podnájemného? Prodloužit podnájem sjednaný na dobu určitou? Použijte náš vzor dodatku, který si s naší pomocí upravíte přesně na míru svým potřebám.

Vzor

Výzva k zaplacení dlužného podnájemného (předžalobní výzva)

 • Přijali jste do svého nájemního bytu podnájemce a ten Vám dluží podnájemné či peníze za služby? Nereaguje na vaše ústní ani písemné upomínky a výzvy k zaplacení? Pokud se podnájemce opakovaně a dlouhodobě vyhýbá zaplacení, je namístě použít účinnější nástroje. Předžalobní výzvou podnájemce upozorníte, že pokud nebude nadále řádně plnit své povinnosti, jste připraveni svoje nároky uplatňovat soudní cestou.

Vzor

Dohoda o ukončení podnájmu bytu / části bytu

 • Podnajali jste si dům, byt nebo část bytu a potřebujete podnájem ukončit dříve, než jste původně zamýšleli? Situaci lze vyřešit i jinak než výpovědí. Připravte si dohodu o ukončení podnájmu! V našem vzoru najdete navíc i protokol o předání předmětu podnájmu při ukončení podnájmu. Se Vzorným právem vše hravě zvládnete.

Vzor

Protokol o předání bytu / části bytu - Ukončení podnájmu

 • Stejně jako je nezbytné zachytit aktuální stav obytného prostoru při zahájení podnájmu, je neméně důležité zaprotokolovat stav prostor i k datu skončení užívání prostoru podnájemcem. V protokolu jsou zapsány stavy měřidel energií a stav vybavení v době vrácení bytu nebo části bytu. Pomůžeme vám, aby v protokolu nechyběla žádná důležitá informace. Doporučujeme protokol vyplnit velmi pečlivě. Všechny údaje slouží jako podklad pro vyrovnání mezi nájemcem a podnájemcem. 

Vzor

SMLOUVA O NÁJMU DRUŽSTEVNÍHO BYTU

Smlouvu o nájmu družstevního bytu uzavírá bytové družstvo se svým členem. S  členským podílem v družstvu je totiž v naprosté většině případů spojeno právo na nájem bytu. Nezapomínejte však, že kromě nájemní smlouvy se na vztah nájemce a pronajímatele vztahují i ustanovení stanov bytového družstva upravující nájem družstevního bytu. V případě, že některá ustanovení nájemní smlouvy stanovám bytového družstva odporují, má úprava stanov před nájemní smlouvou přednost. Při přípravě nájemní smlouvy podle našeho vzoru proto stanovy družstva mějte po ruce.