Menu

Uzavírám smlouvy

Pro své podnikání budete potřebovat ošetřit celou řadu vztahů a uzavírat množství smluv s dodavateli, klienty, spolupracovníky či jinými obchodními partnery. Katalog vzorů v rámci této kategorie postupně rozšiřujeme, určitě v něm tedy brzy najdete vše, co potřebujete.

Balíček vzorů pro situaci

Uzavírám smlouvy

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

18 vzorů

Vzor

SMLOUVA O DÍLO

Jsou věci, bez kterých se ani podnikatelé zkrátka neobejdou. Přijdou za vámi a potřebují například akvárium vyrobené na míru jejich kanceláři i rybičkám. Či něco prozaičtějšího, nový modernější obklad toalet jejich restaurace. S pomocí Vzorného Práva snadno připravíte smlouvu o dílo k zajištění úspěšné realizace menšího projektu. Pomůžeme vám dostatečně identifikovat dílo. Zvolíte způsob provádění díla a jeho předání, sjednáte cenu a vyberete způsob placení. Vyřešíte rozsah odpovědnosti a nastavíte si sankce za porušení povinností stran. Ať už ve vztahu mezi podnikateli zajišťujete drobnou opravu či zhotovujete specifickou věc, s naším vzorem neuděláte chybu.

Vzor

Protokol o předání díla

  • Dobře sepsaný předávací protokol ke smlouvě o dílo  je opravdu důležitým dokumentem. Často totiž slouží jako podklad pro rozřešení sporů mezi stranami. V předávacím protokolu ke smlouvě o dílo strany potvrzují zejména, zda dílo odpovídá smlouvě, zda se hodí ke sjednanému účelu, jestli je bez vad či jakým způsobem budou zjištěné vady dořešeny. Se Vzorným Právem se nemusíte bát, že byste na něco podstatného zapomněli.

Vzor

Reklamace vad díla (jinak také Uplatnění práv z vad)

  • Říká se, že kdo nic nedělá, nic nezkazí. Někdy se stane, že dílo má vadu. Pak je potřeba, aby objednatel zhotovitele bez zbytečného odkladu informoval a začal s ním tuto situaci řešit. Ale co přesně zhotoviteli napsat? Vzorné Právo vás procesem bezpečně provede. Začněte hned.

Vzor

Oznámení o vyřízení reklamace vad díla (odpověď na reklamaci)

  • Jako dodavatel máte na starosti nejen zhotovení díla, ale také jednání se zákazníky. A to není vždy jednoduché. Co když zákazník dílo reklamuje, jak se s tím vypořádat? Administrativa už vás nemusí trápit. Využijte vzor Odpovědi na reklamaci. Prostřednictvím jednoduchého dialogu vyplníte všechny důležité informace, Vzorné Právo pak zbytek práce odvede za vás.

Vzor

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB

Potřebujete připravit a vytisknout reklamní letáky nebo uspořádat propagační akci na své výrobky? Nabízíte reklamní a marketingové služby, které mohou jiným pomoci zvýšit povědomí o jejich firmě na trhu nebo podpořit prodej jejich výrobků? Pro uzavření spolupráce a ošetření práv a povinností poskytovatele a objednatele se přesně hodí náš vzor smlouvy o poskytnutí marketingových služeb.

Vzor

SMLOUVA O REKLAMĚ A PROPAGACI

Pořádáte konferenci, veletrh či výstavu a chcete ošetřit vztahy s partnery své akce? Pro tuto situaci vám Vzorné právo nabízí smlouvu o reklamě a propagaci, ve které si se svými partnery (sponzory) domluvíte pravidla, jimiž se vaše partnerství bude řídit – neboli jaké konkrétní propagační služby v rámci pořádané akce sponzorovi poskytnete za jeho finanční přispění.

Vzor

SMLOUVA O PARTNERSTVÍ A PROPAGACI

Přejete si zviditelnit svoje podnikání a současně podpořit bohulibé aktivity? Možnost spojit příjemné s užitečným existuje! Smlouvou o partnerství a propagaci se poskytovatel zavazuje k propagaci partnera (např. umístěním jeho loga na svých webových stránkách nebo umístěním propagačních materiálů na své akci) a partner se zavazuje finančně podpořit poskytovatele nebo jeho aktivity. Poskytovatel tak získá důležité finanční prostředky a partner zviditelní svou firmu i mimo běžný rámec svého podnikání.

Vzor

RÁMCOVÁ SMLOUVA O POSKYTOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH SLUŽEB

Chce po vás klient komplexní strategii pro marketingovou kampaň? Věnujte svůj čas a úsilí kreativní práci a v právních otázkách se spolehněte na náš vzor rámcové smlouvy o poskytování marketingových služeb. Díky takové smlouvě si můžete sjednat dlouhodobou spolupráci a konkrétní práci či projekty (např. spotřebitelské akce, tisk reklamních a propagačních materiálů či facebookovou kampaň) řešit flexibilně prostřednictvím jednotlivých dílčích smluv (objednávek). Stačí sjednat harmonogram plnění a kalendář plateb.

Vzor

Objednávka marketingových služeb

  • Realizujete-li rozsáhlejší marketingový projekt a s dodavatelem jste uzavřeli rámcovou smlouvu, pak prostřednictvím vzoru objednávky marketingových služeb specifikujete s dodavatelem realizaci jednotlivých konkrétních plnění.

Vzor

SMLOUVA O PODNIKATELSKÉM NÁJMU MOVITÉ VĚCI

Půjčování věcí všeho druhu je dnes běžným způsobem podnikání. Věnujte čas zákazníkům, administrativu vám usnadní Vzorné Právo. Vzor smlouvy o pronájmu movité věci je jednoduchý, srozumitelný a obsahuje všechny důležité náležitosti, včetně protokolu o předání věci. Vše vyplníte se zákazníkem během pár minut.

Vzor

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Máte k dispozici databázi osobních údajů a subjekty údajů souhlasily s poskytnutím údajú třetím osobám? Případně potřebujete využít databázi osobních údajů, které získala třetí osoba? Pomocí Vzorného práva uzavřete se třetí stranou bezpečnou Smlouvu  o poskytnutí licence k databázi osobních údajů. Osobní údaje jsou zákonem specificky chráněny, proto je potřeba při nakládání s nimi vynaložit zvýšenou míru opatrnosti. Pokud vaše databáze nebo databáze, kterou potřebujete využít, osobní údaje neobsahuje, použijte pro získání nebo poskytnutí licence vzor Smlouva o poskytnutí licence k databázi. Užijete nejspíš Protokol o předání databáze, pomocí kterého si se svým smluvním partnerem formálně předání databáze potvrdíte. 

Vzor

SMLOUVA O POSKYTNUTÍ LICENCE K DATABÁZI

Potřebujete využít cizí databázi nebo se naopak o užití vaší databáze zajímají jiní lidé? Pomocí Vzorného práva snadno připravíte smlouvu o poskytnutí licence k prakticky libovolné databázi, s výjimkou databází obsahujících osobní údaje (pro takové databáze použijte vzor "Smlouva o poskytnutí licence k databázi osobních údajů"). 

Vzor

Protokol o předání databáze

  • Předávací protokol využijte pro formální potvrzení předání databáze. V protokolu zaznamenáte důležité informace týkající se předání databáze, včetně přístupových údajů k databázi, případných vad zjištěných při testování a sjednaného termínu nápravy. 

Vzor

SMLOUVA O MLČENLIVOSTI

Lze předejít vyzrazení důvěrných informací? Ano, a není to úplně složité: se zaměstnanci, externími spolupracovníky či obchodními partnery uzavřete smlouvu o mlčenlivosti – v budoucnu vám může ušetřit mnoho starostí i peněz. Ve smlouvě specifikujete informace, které podléhají ochraně, a osoby, které budou mít k informacím přístup. Dále si stanovíte dobu, po kterou chcete důvěrné informace chránit. A samozřejmě nesmí chybět ujednání o smluvní pokutě při porušení povinnosti zachovávat ohledně důvěrných informací mlčenlivost. Se Vzorným právem zvládnete smlouvu o mlčenlivosti bez problémů připravit sami.

Vzor

PROHLÁŠENÍ O MLČENLIVOSTI

Podpisem prohlášení o mlčenlivosti potvrzujete, že můžete mít nebo už jste získali přístup k důvěrným informacím určité osoby a zavazujete se o takových informacích zachovávat mlčenlivost. V prohlášení identifikujete osobu, jejíž důvěrné informace mají být chráněny, konkretizujete, o jaké informace se jedná, a uvedete, jak dlouho bude povinnost mlčenlivosti trvat.

Důvěrné informace můžete také chránit smlouvou o mlčenlivosti. Rozdíl je v tom, že prohlášení je jednostranné právní jednání a činí jej osoba, která má či získá přístup k důvěrným informacím, zatímco smlouva je dvoustranné právní jednání mezi tím, kdo informace poskytne či zpřístupní, a osobou, která má nebo může mít k důvěrným informacím přístup. Výhodou smlouvy o mlčenlivosti je hlavně to, že v ní můžete sjednat i smluvní pokutu pro případ porušení povinnosti zachovávat mlčenlivost.

Vzor

Potvrzení o zaplacení (Kvitance)

Kvitance se vám bude hodit, pokud jste přijali platbu v hotovosti a váš smluvní partner žádá, abyste mu zaplacení písemně potvrdili. Kvitanci můžete použít i tam, kde platba proběhla převodem na účet. V praxi však vystavení kvitance v takovýchto případech strany málokdy požadují.

Vzor

Reklamace vad zakoupené věci (jinak také Uplatnění práv z vad)

Komu se ještě nestalo, že by reklamoval vadu koupené věci? Zdá se, že je to běžné, a podnikatelů jako nakupujících se to týká stejně jako jiných zákazníků. Ale znají všichni správný postup? Jde o vadu podstatnou nebo nepodstatnou? Co mohu požadovat po prodávajícím? Na všechny otázky je odpovědí vzor reklamace na Vzorném Právu.
Pozor ale, tento vzor nepoužívejte, pokud je jednou ze stran kupní smlouvy spotřebitel.

Vzor

Oznámení o vyřízení reklamace vad zakoupené věci (odpověď na reklamaci)

Potřebujete urychlit komunikaci s kupujícím a neslevit na profesionalitě? Vyřizování reklamace není příjemná záležitost a administrativa s tím spojená může vyloženě obtěžovat. Usnadníte si život, když použijete náš vzor! Pomocí několika kliknutí sestavíte věcnou a srozumitelnou odpověď na reklamaci a můžete se věnovat další práci.
Pozor ale, tento vzor nepoužívejte pro spotřebitelské vztahy.