Menu

Rozvod manželství

Další články z kategorie
Rodina

Rodina, peníze a obnažení charakteru

09. 05. 2019 Autor: Petr Bezouška

Daňové aspekty darování

21. 05. 2019 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Výprosa vs. Výpůjčka vs. Nájem vs. Zápůjčka

06. 08. 2019 Autor: Petr Bezouška

Rozvod manželství

07. 04. 2021 Autor: Vzorné Právo

07. 04. 2021 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Rodina

Je to bohužel celkem jasné – mnohá manželství už jen těžko zvládají předlouhá protikoronavirová opatření. Zatímco v jarní karanténě se manželé častěji dokázali semknout a opatření vydržet, další lockdown trvající od podzimu už snášíme o poznání hůře. Přibývá proto i rozvodů

Pokud se to týká zrovna vás, pak nabízíme jednoduchý přehled, jak při rozvodu postupovat, a vzory, které mohou těžkou situaci aspoň trochu usnadnit.  

Pokud se na rozvodu, na rozdělení společného majetku a na péči o případné nezletilé děti po rozvodu shodnou oba manželé, mohou využít výhod nesporného rozvodu. Při tomto typu rozvodu soud nezjišťuje příčiny rozvratu manželství. Často je ale potřeba řešit horší variantu – manželé jsou ve sporu, kdy buďto jeden z nich s rozvodem nesouhlasí, anebo se neshodnou na výchově nezletilých dětí či rozdělení majetku. V takovém případě se rozvodový proces výrazně prodlužuje.

Když se manželé dokáží dohodnout 
Pokud na rozvodu panuje shoda obou manželů, je z poloviny vyhráno. Znamená to, že průběh rozvodového řízení patrně nebude dlouhý. Stačí splnit dvě základní podmínky, a to, aby manželství trvalo alespoň rok a aby spolu manželé již déle než 6 měsíců nežili. 

Aby mohli být manželé rozvedeni bez zjišťování příčin rozvratu manželství, musí spolu nejprve uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů a práv společného bydlení po rozvodu. Pokud z manželství vzešli potomci a dosud nedosáhli dospělosti, musí dojít také k dohodě o úpravě poměrů k nezletilým dětem.
Vzor: Společný návrh manželů na rozvod manželství 

Dohodu o vypořádání společného jmění i práv společného bydlení je třeba přiložit k návrhu na rozvod. Podpisy manželů pod dohodou musí být úředně ověřené. 
Vzor: Dohoda o uspořádání majetkových vztahů, bydlení a výživného po rozvodu manželství

Dohodu o úpravě poměrů k nezletilým dětem musí schválit soud v opatrovnickém řízení. Návrh na schválení dohody lze příslušnému soudu podat společně s návrhem na rozvod. Ale právě k dohodě o úpravě poměrů k nezletilým dětem se bude soud vyjadřovat přednostně. Až poté, co bude schválena, může být návrhu na rozvod manželství vyhověno a manželství bude rozvedeno.
Vzor: Návrh na schválení dohody rodičů o úpravě poměrů k nezletilým dětem po dobu po rozvodu

Když se manželé neshodnou
Pokud se manželé naopak na společném rozvodu nedohodnou, začíná obvykle dlouhý soudní proces, zpravidla rozdělený do tří samostatných řízení.
Vzor: Návrh manžela na rozvod manželství

Stejně jako u nesporného rozvodu soud rozhoduje nejprve o úpravě poměrů k nezletilým dětem. Pokud se manželé na péči o děti neshodnou, je potřeba, aby o péči a také o vyživovací povinnosti ve vztahu k dětem autoritativně rozhodl soud. Po rozhodnutí o úpravě poměrů k nezletilým dětem může následovat řízení o rozvodu manželství.
Vzor: Návrh jednoho z rodičů na úpravu poměrů k nezletilým dětem pro případ rozvodu

Samotný rozvod manželství představuje druhou samostatnou fázi sporného rozvodu. Rozvodová fáze sice nebývá tak rozsáhlá jako řízení o péči o nezletilé děti, ale na rozdíl od nesporného řízení v něm soud zjišťuje konkrétní okolnosti, resp. příčiny rozvratu manželství. V důsledku toho se u soudu prokazuje například nevěra jednoho z manželů anebo jiné skutečnosti ze společného, i intimního života. Předložené okolnosti jsou pak často klíčové pro třetí a konečnou fázi rozvodu – vypořádání společného jmění.

V současné době je běžné, že pokud je soužití manželů hluboce, trvale a nenapravitelně rozvráceno, není soud v rozvodu překážkou. I přesto ale existují výjimky: manželství například nemůže být rozvedeno, pokud by byl rozvod spojen se závažnými okolnostmi uvedenými v občanském zákoníku. Těmi jsou především zájmy dítěte anebo zájem manžela, který se na rozvratu manželství převážně nepodílel a rozvodem by mu byla způsobena zvlášť závažná újma.

Pokud manželé projdou oběma fázemi řízení a manželství je rozvedeno, zbývá ještě třetí řízení – o vypořádání případného společného jmění. Společné jmění manželů zaniká s nabytím právní moci rozsudku o rozvodu. Na vypořádání společného jmění se manželé mohou dohodnout i mimosoudně. Pokud tak neučiní, obvykle jeden z manželů podá návrh o vypořádání společného jmění soudem.

Návrh lze podat nejpozději do tří let od nabytí právní moci rozhodnutí o rozvodu. Pokud se v této lhůtě manželé na rozdělení majetku nedohodnou a ani jeden z nich nepodá návrh na vypořádání společného jmění soudem, rozdělí se majetek automaticky podle následujících pravidel:

-       hmotné movité věci zůstanou ve vlastnictví toho z nich, který je pro potřebu svou a své rodiny výlučně užívá,
-       ostatní hmotné movité a nemovité věci budou v podílovém spoluvlastnictví obou – podíly obou bývalých manželů jsou stejné,
-       ostatní majetková práva, pohledávky a dluhy náleží společně oběma – podíly obou bývalých manželů jsou stejné.


Související vzory