Menu

Směna pozemků a navazující daňové povinnosti

Další články z kategorie
Tipy pro vás

Zaměstnávání mladistvých

23. 09. 2019 Autor: Tereza Erényi

Hmotná odpovědnost mladistvých

31. 10. 2019 Autor: Tereza Erényi

Odpovědnost zaměstnance za svěřené věci

16. 12. 2019 Autor: Tereza Erényi

05. 10. 2020 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger Kategorie: Tipy pro vás , Nemovitosti

Situace:
Jste spoluvlastníkem několika pozemků, vy i druhý spoluvlastník máte každý na pozemcích ideální podíl ve výši ½. Vztahy k pozemkům jste se nyní rozhodli přeuspořádat, a to směnou. Po směně vlastníte některé pozemky každý sám a zbylé zůstávají ve vašem podílovém spoluvlastnictví. Směna proběhla tak, aby velikost směňovaných podílů byla ve výsledku stejná a aby ani jeden z vás neplatil žádný doplatek.
Jak je to nyní s vaší povinností podat daňové přiznání, co daň z příjmů, daň z nabytí nemovité věci a daň z nemovitých věcí?

Řešení:
1) Daň z příjmů fyzických osob
Pro účely daně z příjmů fyzických osob se na směnu pohlíží jako na prodej, kdy příjmem z prodeje je hodnota spoluvlastnických podílů nabytých směnou.

Tento příjem může být osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, pokud poplatník spoluvlastnický podíl na pozemku, který převedl na druhého spoluvlastníka, vlastnil déle než 5 let (po účinnosti novely zákona o daních z příjmů od 1. 1. 2021 je tato doba prodloužena na 10 let) před jeho převodem a zároveň tento pozemek (podíl na pozemku) neměl v obchodním majetku (tj. nepoužíval jej k samostatné činnosti – např. zemědělské výrobě).

Pokud je tedy příjem z převodu spoluvlastnického podílu osvobozen od daně z příjmů fyzických osob, není jej nutné deklarovat v přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Pokud byl pozemek nabyt děděním, počítá se do 5leté (po novele 10leté) lhůty i doba, po kterou vlastnil pozemek zůstavitel.

Pokud ale příjem od daně z příjmů fyzických osob není osvobozen, je zdanitelný ve výši rozdílu, o který příjem ze směny pozemku přesahuje pořizovací cenu tohoto spoluvlastnického podílu na pozemku. Nepeněžní příjem (ve formě spoluvlastnických podílů nabytých od druhého spoluvlastníka) je nutné ocenit. Ideální je posudek znalce, ale není nutný. Stačí, když najdete v katastru prodejní ceny blízkých podobných pozemků, které byly prodány v nedávné době. Pořizovací cenou je kupní cena, pokud byl spoluvlastnický podíl na pozemku pořízen koupí, nebo cena obvyklá, pokud byl pozemek nabyt děděním nebo darováním. Pokud výše takovýchto příjmů přesáhne 30 000,- Kč v kalendářním roce, je nutné tento příjem deklarovat v přiznání k dani z příjmů fyzických osob.

2) Daň z nabytí nemovitých věcí
Tato daň byla zrušena pro převody, které nastaly po 1. 12. 2019. Lze tedy předpokládat, že touto daní již není nutné se zabývat.

3) Daň z  nemovitých věcí
Změněné vlastnické vztahy je nutné deklarovat v přiznání k dani z nemovitých věcí, které se podává do 31. 1. každého kalendářního roku. Tj. pokud došlo ke směně v roce 2020, je nutné nový stav deklarovat v daňovém přiznání k dani z nemovitých věcí  které se podává do 31. 1. 2021.