Menu

Podepisování v době koronavirové

Další články z kategorie
Podnikání

Ze živnostníka společníkem

18. 02. 2020 Autor: Martin Švalbach, Jan Bürger

Mimořádná situace a smluvní vztahy

16. 03. 2020 Autor: Petr Bezouška

30. 03. 2020 Autor: Petr Bezouška Kategorie: Podnikání , Aktuality

Lidé se v době koronavirové vyhýbají sociálnímu kontaktu, aby bránili šíření viru. Což je správné. Ale co když potřebují uzavřít smlouvu, pro niž je zákonem předepsána písemná forma? Samozřejmě, mohou se potkat s respirátory na obličeji a rouškami na respirátorech, s ochrannými brýlemi a s výtiskem smlouvy v jedné ruce a dezinfekcí v ruce druhé. Nejde to však jednodušeji? Jde. Existuje několik možností, jak toho dosáhnout bez současné fyzické přítomnosti obou stran.

První možností je využití staré dobré poštovní přepravy. Navrhovatel pošle písemný návrh na uzavření smlouvy poštou a adresát pošle svoji akceptaci tím samým způsobem. Je to trochu zdlouhavé, ale možné. Jen nesmíme zapomenout, že pro některé smlouvy je zákonem předepsáno, že podpisy smluvních stran musejí být na jedné a té samé listině. To platí např. o kupní smlouvě o převodu nemovitosti, na níž musejí být navíc na jednom vyhotovení určenému pro katastr nemovitostí ověřené podpisy.

Pohodlnější je však využít elektronickou formu kontraktace. Její nejbezpečnější obecnou podobou je e-mail podepsaný uznávaným elektronickým podpisem. Takový podpis je založen na kvalifikovaném certifikátu a umožňuje jednoznačnou identifikaci podepisující osoby. Nejen tedy, že jednáte v písemné formě, ale navíc máte poměrně velkou jistotu, s kým jednáte.

Netrváte-li na takovém stupni jistoty, vystačíte si v soukromoprávním styku s prostým elektronickým podpisem. Poté, co v červenci 2016 vstoupilo v účinnost evropské nařízení eIDAS, se v České republice požadavky na prostý elektronický podpis výrazně snížily. To znamená, že stačí k e-mailu připojit domluvené heslo nebo PIN a e-mail je elektronicky podepsán. Též je možné dokument podepsat, naskenovat a tento soubor poslat e-mailem. I v takovém případě je dodržena písemná forma.

Dokonce lze v určitých případech připustit, že elektronicky je podepsán i e-mail, pod jehož text na klávesnici „naťukáte“ své jméno (musíte to učinit vědomě, ne tak, že za Vás automaticky e-mail podepíše počítačový program). Pokud jste si se smluvním partnerem sjednali, že spolu budete takto komunikovat a považujete to mezi sebou za dodržení písemné formy, je to v pořádku. Pak lze ale doporučit ujednání i různých povinností k ochraně e-mailů a nevyužívat k takovému jednání tzv. freemaily.

Není však nad osobní kontakt. Proto vydržme a těšme se, až si ho opět budeme moci dopřát i se stiskem ruky, kterým stvrdíme uzavření smlouvy.