Menu

Program COVID - Nájemné - aktualizováno k 26. 6. 2020

Další články z kategorie
Aktuality

Co nového na Vzorném Právu - leden 2020

29. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Snáze z nesnází

18. 03. 2020 Autor: Vzorné Právo

Pomůžeme vám v konkrétních situacích I.

01. 04. 2020 Autor: Vzorné Právo

26. 06. 2020 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Podnikání , Aktuality

Dne 18. 5. 2020 schválila Vláda ČR program COVID – Nájemné, jehož cílem je poskytnout podporu podnikatelům, kterým byl zakázán prodej zboží a služeb v pronajatých provozovnách alespoň po část období od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020. Podporu bude stát vyplácet na základě žádosti nájemců. Výzva k podávání žádosti k programu COVID Nájemné včetně podrobností je k dispozici pod odkazem zde. Žádosti je možné podávat od pátku 26. 6. 2020 od 9 hodin, a to elektronicky přes informační systém, který je dostupný na webu www.mpo.cz. 

Žadatel musí pro získání podpory splnit následující podmínky: 

 • žadatelem je fyzická či právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
 • žadatel užívá provozovnu na základě platné nájemní (či podnájemní nebo pachtovní) smlouvy, kterou uzavřel s pronajímatelem před 12. 3. 2020, a současně žadatel není osobou spřízněnou s pronajímatelem. 
 • na žadatele se v příslušné provozovně vztahoval zákaz prodeje zboží či služeb
 • žadatel není v prodlení s platbami vůči vybraným institucím (zejména finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám)
 • žadatel uzavřel s pronajímatelem dohodu nebo dodatek ke smlouvě o slevě z nájemného ve výši 30 % za měsíce duben, květen a červen 2020 (tato podmínka se neaplikuje, pokud je pronajímatelem stát)
 • žadatel uhradil 50 % (resp. 80 %, je-li pronajímatelem stát) měsíčního nájemného za měsíce duben, květen a červen 2020 v souladu s nájemní smlouvou, případně v souladu se zákonem umožněným odkladem plateb v souvislosti s COVID-19 a 70 % DPH z původního měsíčního nájemného

Výše podpory:

 • podpora činí 50 % měsíčního nájemného. Jedná se zde o základní nájemné, případné variabilní složky nájemného, jako je např. obratové nájemné, se nezohledňují. Výše nájemného pro účely podpory nesmí přesáhnout výši uhrazeného nájemného v měsících leden a únor 2020 (pokud bylo pro měsíce duben, květen a červen sjednáno vyšší nájemné, rozdíl nebude zohledněn)
 • případná DPH není předmětem podpory, výše podpory se počítá z nájemného bez DPH
 • pokud je pronajímatelem stát, činí podpora 80 % nájemného, neboť stát neposkytuje slevu na nájemném
 • podporu lze poskytnout nejvýše za celé období měsíců duben, květen a červen 2020, pokud nájem nebo podnájem v té době trval
 • maximální výše podpory pro jednoho příjemce činí 10 milionů Kč

 Podání žádosti:

 • žádost se podává elektronicky, a to v období od pátku 26. 6. 2020, od 9.00 hodin, do 30. 9. 2020
 • za každý pronajatý prostor je možné podat pouze jednu žádost, s výjimkou situace, kdy v provozovně působí více nájemců

K žádosti se přikládá:

 • čestné prohlášení žadatele (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti)
 • čestné prohlášení pronajímatele  (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti a bude muset být k žádosti přiloženo naskenované s úředně ověřeným podpisem nebo podepsané elektronickým podpisem pronajímatele)
 • doklad o úhradě nájemného za měsíce leden a únor 2020
 • doklad o úhradě alespoň 50 % nájemného (resp. 20 % v případě pronajímatelů státních organizací) za měsíce duben, květen a červen 2020.

Z nabídky Vzorného Práva můžete využít vzor dodatku k nájemní smlouvě o poskytnutí slevy z nájemného. Dodatek je připraven tak, aby vyhovoval podmínkám podpůrného programu. K žádosti se nepřikládá, nicméně dohodu o poskytnutí slevy z nájemného by účastníci měli mít zaznamenanou písemně. Žadatel (příjemce podpory) bude povinen po dobu 10 let od vydání rozhodnutí o poskytnutí podpory uchovávat dokumentaci spojenou s přijetím podpory, zejména pak nájemní smlouvu a její dodatky spojené s přijetím podpory.