Menu

Pečuji o akciovou společnost

Založení akciové společnosti nebo zorganizování valné hromady bude zase o něco snadnější. Připravte si potřebné dokumenty přehledně a on-line.

Balíček vzorů pro situaci

Pečuji o akciovou společnost

1 490 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

14 vzorů

Vzor

STANOVY akciové společnosti

K založení akciové společnosti se vyžaduje přijetí stanov (resp. pokud akciovou společnost zakládá jediný zakladatel, vyhotovuje se místo stanov zakladatelská listina). Pomocí tohoto vzoru si připravíte podklad pro založení akciové společnosti s listinnými akciemi na jméno a dualistickým systémem vnitřní struktury (společnost má představenstvo a dozorčí radu). Na základě podkladu vám notář stanovy akciové společnosti vydá ve formě notářského zápisu. 

Vzor

Seznam akcionářů akciové společnosti

Akciová společnost, která vydala akcie na jméno, má povinnost vést seznam akcionářů. Vydala-li společnost zaknihované akcie, mohou stanovy určit, že seznam akcionářů je nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Údaje zapsané v seznamu akcionářů může společnost používat pouze pro své potřeby při plnění povinností ve vztahu k akcionářům. Do seznamu akcionářů se zapisují údaje stanovené zákonem o obchodních korporacích, a pokud seznam společníků vyhotovíte prostřednictvím Vzorného Práva, postaráme se, abyste na žádnou náležitost nezapomněli.

Vzor

ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE akciové společnosti

Má-li akciová společnost jen jednoho akcionáře, rozhoduje tento jediný akcionář o záležitostech, které by jinak rozhodovala valná hromada. Připravili jsme vzor, který řeší více než 30 nejčastěji se vyskytujících situací, o kterých jediný akcionář rozhoduje - například rozhodnutí o volbě a odvolání členů představenstva, dozorčí rady nebo likvidátora společnosti, rozhodnutí o schválení účetní závěrky společnosti, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo úhradě ztráty, schválení smlouvy o tichém společenství nebo rozhodnutí o schválení finanční asistence a mnohé další. Stačí pouze zakliknout konkrétní volbu a vyplnit pár souvisejících údajů. Systém však nabízí i možnost vytvořit vlastní text dle potřeby.

Vzor lze použít pro rozhodnutí, u kterých zákon nevyžaduje formu notářského zápisu.

Vzor

ROZHODNUTÍ AKCIONÁŘŮ MIMO VALNOU HROMADU akciové společnosti (per rollam)

Akcionáři mohou rozhodovat i mimo zasedání valné hromady, připouští-li to stanovy společnosti. Tzv. per rollam rozhodování vyžaduje, aby osoba oprávněná svolat valnou hromadu (zpravidla statutární orgán) jednotlivým akcionářům zaslala na adresy uvedené v seznamu akcionářů návrh rozhodnutí a jeho zdůvodnění. Návrh takového rozhodnutí včetně zdůvodnění a průvodního dopisu si můžete jednoduše připravit s pomocí Vzorného práva – stačí pouze zakliknout konkrétní volbu z předem připraveného katalogu nejčastěji řešených záležitostí. Samozřejmě ale máte i možnost sestavit si text rozhodnutí sami.

Vzor lze použít pro rozhodnutí, u kterých zákon nevyžaduje formu notářského zápisu.

Vzor

OZNÁMENÍ O PŘIJETÍ ROZHODNUTÍ MIMO VALNOU HROMADU akciové společnosti (per rollam)

Společnost nebo osoba oprávněná svolat valnou hromadu má povinnost oznámit výsledek rozhodování per rollam všem akcionářům. Zákon nestanoví, jakou formou má být výsledek oznámen. S ohledem na prokazatelnost splnění této povinnosti (i ve vztahu k obchodnímu rejstříku) je nicméně více než žádoucí oznámení o rozhodnutí mimo valnou hromadu vypracovat písemně. Vzorné Právo dbá na to, aby vzor oznámení obsahoval veškeré povinné náležitosti. Přípravu vám usnadní katalog nejčastěji řešených korporátních záležitostí. Pokud si nevyberete, můžete vložit text dle vlastního uvážení.

Vzor

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU akciové společnosti

Valnou hromadu obvykle svolává představenstvo nebo statutární ředitel a pro její svolání se vyžaduje písemná pozvánka. Pozvánka musí kromě pořadu jednání obsahovat také návrhy usnesení k jednotlivým projednávaným bodům a jejich zdůvodnění. Náš vzor pokrývá téměř 40 situací na valných hromadách nejčastěji projednávaných, pro každou ze situací jsme připravili i návrh usnesení. Systém vedle toho nabízí i možnost vytvořit si zcela vlastní text pořadu jednání a na něj navazujících usnesení. Příprava pozvánky na valnou hromadu nikdy nebyla jednodušší!

Vzor

Plná moc k zastupování akcionáře na valné hromadě akciové společnosti

  • Akcionář se valné hromady může zúčastnit osobně nebo v zastoupení. Plná moc zástupce musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda se týká jedné valné hromady, či většího počtu (v určitém období nebo bez časového omezení). Vzor obsahuje propracovaný katalog bodů, o kterých lze na valné hromadě jednat – např. volba orgánů, odvolání členů orgánů a prokuristů, udělení a odvolání prokury, schválení závěrky, zisku, ztráty, povinnosti společníků a další, který vám významně usnadní přípravu plné moci. Lze však zvolit i možnost vlastní textace.

Vzor

Listina přítomných na valné hromadě akciové společnosti

  • Akcionáři či jejich zástupci přítomní na valné hromadě se zapisují do listiny přítomných. Do listiny se zapisují i akcionáři, kteří se jednání valné hromady účastní s využitím technických prostředků. Za správnost listiny přítomných odpovídá svolavatel valné hromady nebo jím pověřená osoba. Listina přítomných se připojuje k zápisu z valné hromady.

Vzor

Prohlášení o sídle akciové společnosti

  • Není-li nemovitost, v níž je umístěno sídlo korporace, přímo ve vlastnictví této korporace, je při registraci sídla v obchodním rejstříku potřeba prokázat, že vlastník nemovitosti s umístěním sídla souhlasí. K tomu může sloužit toto prohlášení. Pro zvýšení ochrany vlastníků nemovitostí se vyžaduje, aby podpis vlastníka byl úředně ověřen a při podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku nebylo prohlášení starší tří měsíců.

Vzor

Prohlášení člena orgánu akciové společnosti

  • Podmínky pro výkon funkce řídícího orgánu korporace (tedy i akciové společnosti) stanoví zákon a jejich splnění lze vůči obchodnímu rejstříku prokázat prohlášením. Podpis na prohlášení musí být úředně ověřen.

Vzor

Plná moc akciové společnosti na podání do obchodního rejstříku

  • Návrh na změnu zápisu v obchodním rejstříku se podává na předepsaném formuláři. Je-li podáván v listinné podobě (nikoli elektronicky), musí být podpis na něm úředně ověřen. Totéž platí i o plné moci, kterou lze pro účely podání návrhu udělit jak advokátovi, tak i jakémukoli jinému zmocněnci. 

Vzor

Plná moc k zastoupení právnické osoby v orgánu akciové společnosti

  • Občanský zákoník výslovně připouští, aby se členem voleného orgánu akciové společnosti (např. členem představenstva) stala právnická osoba. Při výkonu takové funkce se právnická osoba může buď nechat zastupovat členem svého statutárního orgánu, nebo udělí plnou moc jiné vybrané fyzické osobě. Tento vzor použijte pro variantu, že právnickou osobu bude zastupovat jiná fyzická osoba (odlišná od osob, které tvoří její statutární orgán). Plná moc vám poslouží jako podklad pro zápis takové osoby do obchodního rejstříku.

Vzor

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE člena voleného orgánu akciové společnosti

Bude akciová společnost členu představenstva či dozorčí rady nebo členu jiného voleného orgánu společnosti za jeho činnost vyplácet odměnu? Pak s ním musí uzavřít smlouvu o výkonu funkce, ve které si strany odměnu sjednají. Smlouvu je ale vhodné uzavřít i v případě, že je výkon funkce bezplatný - strany si v ní totiž sjednají i jiné než finanční podmínky výkonu funkce. Smlouvu o výkonu funkce schvaluje valná hromada společnosti. Vzorné Právo upozorňuje, že funkci člena voleného orgánu nelze vykonávat v pracovním poměru (nelze proto za účelem výkonu funkce uzavřít pracovní smlouvu), ale práva a povinnosti člena voleného orgánu lze sjednat právě jen ve smlouvě o výkonu funkce. Vzorné Právo Vám její přípravu maximálně usnadní. 

Vzor

SMLOUVA O VÝKONU FUNKCE členů volených orgánů akciové společnosti - rozšířená

Rozšířenou smlouvu o výkonu funkce člena voleného orgánu akciové společnosti je vhodné použít zejména v případě, kdy výkon funkce pro člena orgánu (a zejména statutárního orgánu) představuje jedinou (nebo zásadní) výdělečnou činnost. V těchto případech bývají zejména statutárním orgánům poskytována obdobná plnění jako zaměstnancům. Ovšem vzhledem k tomu, že výkon funkce člena voleného orgánu není pracovním poměrem, je třeba veškeré nároky (např. poskytnutí placeného pracovního volna či různých benefitů) ve smlouvě přesně specifikovat. Smlouva o výkonu funkce podléhá schválení valnou hromadou, případně dozorčí radou (v omezených případech dle stanov společnosti).