Menu

Program COVID - Nájemné - Výzva 2

Další články z kategorie
Aktuality

Co nového na Vzorném Právu - leden 2020

29. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Snáze z nesnází

18. 03. 2020 Autor: Vzorné Právo

Pomůžeme vám v konkrétních situacích I.

01. 04. 2020 Autor: Vzorné Právo

20. 10. 2020 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality , Podnikání

Dne 16. 10. 2020 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) druhou výzvu k vládnímu programu COVID – Nájemné, jejímž cílem je poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost nebo poskytování služeb zákazníkům, kterým byl na základě usnesení č. 1021 ze dne 12. října 2020 o krizovém opatření v rámci nouzového stavu zakázán nebo výrazně omezen prodej a poskytování služeb v pronajatých provozovnách a v důsledku toho snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné. Podpora je určena na úhradu části nájemného za období od 1. 7. do 30. 9. 2020. Podpora bude vyplácena, stejně jako u první výzvy, na základě žádosti nájemců.

Text výzvy 2 je k dispozici pod odkazem zde, průvodní text na webu MPO včetně vysvětlení zde. Žádosti je možné podávat od středy 21. 10. 2020 od 9 hodin do 4. 2. 2021, a to elektronicky přes informační systém MPO. Největší rozdíl proti první výzvě spočívá v tom, že pro účely podpory podle Výzvy 2 se nevyžaduje finanční participace pronajímatele, tj. nevyžaduje se poskytnutí slevy z nájemného.

Žadatel musí pro získání podpory v rámci Výzvy 2 splnit následující podmínky:  

 • žadatelem je fyzická či právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
 • žadatel užívá provozovnu na základě platné nájemní (či podnájemní nebo pachtovní) smlouvy, uzavřené s pronajímatelem a účinné před 1. 7. 2020, a současně žadatel není osobou spřízněnou s pronajímatelem 
 • žadateli byl v důsledku opatření uvedeného výše zakázán nebo významně omezen maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům, a žadatel současně náleží do následujícího okruhu dotčených provozů:
  • Provozovny stravovacích služeb ( restaurace, kavárny, bary, hostince, čajovny apod.)
  • Hudební, taneční, herní a podobné společenské kluby a diskotéky
  • Kina
  • Kongresy a jiné vzdělávací akce, výstavy a veletrhy
  • Komerčně provozovaná sportoviště ve vnitřních prostorech staveb (např. tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení), posilovny a fitness centra
  • Komerčně provozovaná umělá koupaliště (plavecké bazény, koupelové bazény, bazény pro kojence a batolata, brouzdaliště), wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní, pokud se nejedná o poskytování zdravotních služeb poskytovatelem zdravotních služeb
  • Zoologické zahrady
  • Komerčně provozovaná muzea, galerie, výstavní prostory, hrady, zámky, hvězdárny, planetária a obdobné historické nebo kulturní objekty (s výjimkou divadel, která jsou předmětem COVID – Kultura)
  • Zařízení poskytující služby osobám ve věku 6 až 18 let zaměřená na činnosti obdobné zájmovým vzděláváním podle § 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., jako jsou zejména zařízení poskytující zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činnost včetně přípravy na vyučování.
 • žadatel není v prodlení s platbami vůči vybraným institucím (zejména finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám)
 • žadatel uhradil ještě před podáním žádosti 50 % rozhodného nájemného (= nájemné za celé období od 1. 7. do 30. 9. 2020, resp. do skončení nájmu, pokud nájem skončil dřív) v souladu s nájemní smlouvou

Výše podpory:

 • podpora činí 50 % rozhodného nájemného. Pokud není stanovena pevná částka nájemného, je rozhodné pouze základní nájemné. Případné variabilní složky nájemného, jako je např. obratové nájemné, se pro účely podpory nezohledňují. Výše nájemného v přepočtu na jeden měsíc nesmí přesáhnout výši průměrného měsíčního nájemného prokazovaného žadatelem za předchozí období podle pravidel níže
 • případná DPH není předmětem podpory, výše podpory se počítá z nájemného bez DPH
 • podpora se poskytuje za celé rozhodné období, tj. od 1. 7. do 30. 9. 2020, resp. do skončení nájmu, pokud skončil před 30. 9. 2020
 • maximální výše podpory pro jednoho příjemce činí 10 milionů Kč

 Podání žádosti:

 • žádost se podává elektronicky, a to v období od středy 21. 10. 2020, od 9.00 hodin, do 4. 2. 2021
 • za každý pronajatý prostor je možné podat pouze jednu žádost, s výjimkou situace, kdy v provozovně působí více nájemců

K žádosti se přikládá:

 • čestné prohlášení žadatele (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti)
 • čestné prohlášení pronajímatele  (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti a bude muset být k žádosti přiloženo naskenované s úředně ověřeným podpisem nebo podepsané elektronickým podpisem pronajímatele)
 • doklad o úhradě obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce od 1. 7. 2019 do 30. 6. 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. 4. 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. června 2020. Doporučená forma dokladu je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad
 • doklad o úhradě alespoň 50 % rozhodného nájemného. Doporučená forma dokladu je i v tomto případě výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že Informační systém pro žadatele obsahuje potřebné formuláře pro vyplnění žádosti v systému a žadatele procesem vyplnění žádosti provede.

Metodická podpora žadatelů (po-pá 8:30–16:30 hod.): e-mail: covidnajemne@mpo.cz

Technická podpora (každý den 8–18 hod.): e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz