Menu

Program COVID - Nájemné - Výzva 3

Další články z kategorie
Aktuality

Co nového na Vzorném Právu - leden 2020

29. 01. 2020 Autor: Vzorné Právo

Snáze z nesnází

18. 03. 2020 Autor: Vzorné Právo

Pomůžeme vám v konkrétních situacích I.

01. 04. 2020 Autor: Vzorné Právo

25. 01. 2021 Autor: Vzorné Právo Kategorie: Aktuality , Podnikání

Dne 15. 1. 2021 zveřejnilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) třetí výzvu k vládnímu programu COVID – Nájemné, jejímž cílem je opět poskytnout podporu podnikatelům provozujícím maloobchodní podnikatelskou činnost - prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách, kterým bylo na základě krizových opaření vlády přijímaných ode dne 14. prosince 2020 do data vyhlášení výzvy 3 zakázáno nebo omezeno poskytování služeb zákazníkům nebo prodej zboží v těchto provozovnách, čímž jim byla snížena schopnost generovat tržby a platit nájemné. Tato výzva 3 však na rozdíl od předchozích dvou umožňuje žádat o podporu na nájemné i podnikatelům, kteří nemuseli své provozovny uzavírat, pokud prokáží pokles tržeb o alespoň 66 % v porovnání se stejným obdobím v roce 2019, a také nájemcům, kteří jsou s pronajímatelem spřízněni

 Podpora je určena na úhradu části nájemného za období od 1. 10. do 31. 12. 2020. Podpora bude vyplácena, stejně jako u obou předchozích výzev, na základě žádosti nájemců.

Text výzvy 3 je k dispozici pod odkazem zde, dodatek č. 1 k výzvě 3 zde, průvodní text na webu MPO včetně vysvětlení zde. Žádosti bude možné podávat od pondělí 1. února 2021 od 9 hodin do 1. dubna 2021, a to elektronicky přes informační systém MPO. Ani u podpory na základě této výzvy se nevyžaduje finanční participace pronajímatele, tj. nevyžaduje se poskytnutí slevy z nájemného.

Žadatel musí pro získání podpory v rámci Výzvy 3 splnit následující podmínky:  

 • žadatelem je fyzická či právnická osoba vykonávající podnikatelskou činnost
 • žadatel užívá provozovnu na základě platné nájemní (či podnájemní nebo pachtovní) smlouvy, uzavřené s pronajímatelem a účinné před 1. říjnem 2020 
 • žadateli byl na základě krizového opatření vlády č. 596/2020 Sb. ze den 23. prosince 2020 (usnesení vlády č. 1376) :
  • zakázán maloobchodní prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v pronajatých prostorách, nebo 
  • mu v pronajatých provozovnách, které mohly zůstat otevřené dle výjimek výslovně uvedených v bodech I. 1. a) až I. 1 af) uvedeného usnesení (např. prodejny potravin, drogerie, optiky či prádelny) klesly tržby za prodej zboží nebo poskytování služeb za rozhodné období v porovnání se stejným obdobím roku 2019 alespoň o 66 %. V případě zahájení podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019 bude míra poklesu tržeb posuzována podle srovnání se 3. čtvrtletím roku 2020. 
 • žadatel může být spřízněnou osobou s pronajímatelem, nesmí se však jednat o dvě shodné fyzické osoby
 • žadatel není v prodlení s platbami vůči vybraným institucím a poskytovatelům podpory (zejména finančnímu úřadu, České správě sociálního zabezpečení, zdravotním pojišťovnám), s výjimkou dohody o splátkách nebo posečkání daně podle § 156 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, a opožděných plateb daní či odvodů v souvislosti se šířením onemocnění COVID-19 způsobeného virem  SARS-CoV-2 na základě liberačních balíčků Ministerstva financí či opatření Ministerstva práce a sociálních věcí
 • žadatel dosud nevyčerpal podporu do maximální výše dle Dočasného rámce Evropské komise
 • žadatel uhradil ještě před podáním žádosti 50 % rozhodného nájemného (= nájemné za celé období od 1. 10. do 31. 12. 2020, resp. do skončení nájmu, pokud nájem skončil dřív) v souladu s nájemní smlouvou

Výše podpory:

 • podpora činí 50 % rozhodného nájemného. Pokud není stanovena pevná částka nájemného, je rozhodné pouze základní nájemné. Případné variabilní složky nájemného, jako je např. obratové nájemné, se pro účely podpory nezohledňují. Výše nájemného v přepočtu na jeden měsíc nesmí přesáhnout výši průměrného měsíčního nájemného prokazovaného žadatelem za předchozí období podle pravidel níže
 • případná DPH není předmětem podpory, výše podpory se počítá z nájemného bez DPH
 • podpora se poskytuje za celé rozhodné období, tj. od 1. 10. do 31. 12. 2020, resp. do skončení nájmu, pokud skončil před 31. 12. 2020
 • maximální výše podpory pro jednoho příjemce činí 10 milionů Kč (podpory již poskytnuté dle předchozích výzev se do tohoto limitu nezapočítávají), alokovány jsou v tuto chvíli 3 mld. Kč

 Podání žádosti:

 • žádost se podává elektronicky, a to v období od pondělí 1. 2. 2021 od 9.00 hodin, do 1. 4. 2021
 • za každý pronajatý prostor je možné podat pouze jednu žádost, s výjimkou situace, kdy v provozovně působí více nájemců
 • podpora bude poskytnuta na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace vydaného MPO, na poskytnutí podpory není právní nárok

K žádosti se přikládá:

 • čestné prohlášení žadatele (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti). Nově je součástí čestného potvrzení deklarace, že žadatel dodržoval všechna související omezení daná příslušnými usneseními vlády
 • čestné prohlášení pronajímatele  (vygeneruje se automaticky při vyplňování elektronické žádosti a bude muset být k žádosti přiloženo naskenované s podpisem nebo podepsané elektronickým podpisem pronajímatele)
 • doklad o úhradě obvyklé výše nájemného za alespoň dva po sobě jdoucí měsíce od 1. července 2019 do 30. září 2020. Pokud byla nájemní smlouva uzavřena po 30. červenci 2020, bude přílohou doklad o uhrazení nájemného od uzavření nájemní smlouvy do 30. září 2020. Doporučená forma dokladu je výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad
 • doklad o úhradě alespoň 50 % rozhodného nájemného. Doporučená forma dokladu je i v tomto případě výpis z účtu, potvrzení o provedené úhradě nebo příjmový pokladní doklad
 • čestné prohlášení potvrzující pokles tržeb u předmětné provozovny za 4. čtvrtletí roku 2020 v porovnání se 4. čtvrtletím roku 2019 alespoň o 66 % (týká se podnikatelů, kteří své provozovny zavřít nemuseli), resp. pokles tržeb alespoň o 66 % v porovnání se 3. čtvrtletím roku 2020, to se týká žadatelů, kteří zahájili podnikání v provozovně po 1. říjnu 2019. V žádosti je třeba tovněž uvést přesné výše tržeb za srovnávaná období. Čestné prohlášení se vygeneruje automaticky při vyplňování elektronické žádosti. Při posuzování žádosti si poskytovatel podpory může vyžádat další podklady prokazující výše uvedené skutečnosti jako například účetní výkazy, či kontrolní hlášení DPH. 

Ministerstvo průmyslu a obchodu uvádí, že Informační systém pro žadatele obsahuje potřebné formuláře pro vyplnění žádosti v systému a žadatele procesem vyplnění žádosti provede.

Metodická podpora žadatelů (po-pá 8:00–17:00 hod., resp. podle informací MPO je podpora zajišťována i o víkendech): e-mail: covidnajemne@mpo.cz

Technická podpora (každý den 8–17 hod.): e-mail: hotline-aismpo@asd-software.cz, tel: 841 135 135