Menu

Propouštím zaměstnance

Víme to také, ne vždy to vyjde a je čas se rozloučit. Ať půjdete cestou dohody, nebo výpovědi, vše nutné k rozvázání spolupráce naleznete zde.

Je třeba mít na paměti, že rozvázání pracovního poměru je nejrizikovějším okamžikem celého zaměstnání a bývá nejčastějším důvodem žalob zaměstnanců. I na první pohled nedůležité nepřesnosti mohou potenciálně vést k neúspěchu v soudním sporu, což platí zejména v případě jednostranných ukončení výpovědí nebo okamžitým zrušením. V případě jednostranných ukončení je navíc třeba respektovat tzv. ochranné doby (jako například nemoc, těhotenství, mateřská a rodičovská dovolená), v jejichž průběhu nelze v některých případech pracovní poměr ukončit. Pokud se Vám tedy nepodaří rozejít se dohodou a budete nuceni použít výpověď nebo okamžité zrušení, doporučujeme vzory vždy zkonzultovat s právníkem. Současně dodržujte vždy pravidlo přítomnosti dvou zástupců zaměstnavatele na jednání se zaměstnancem, na kterém má k rozvázání pracovního poměru dojít.

Balíček vzorů pro situaci

Propouštím zaměstnance

990 Kč

Předplatné na 1 rok / neomezené vytváření dokumentů / neomezené stahování vytvořených dokumentů

23 vzorů

Vzor

DOHODA O ROZVÁZÁNÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

V případě potřeby ukončit pracovní poměr se snažte vždy v prvé řadě uzavřít dohodu o rozvázání pracovního poměru. Podstatně tak snížíte riziko soudního sporu a budoucích problémů. 

Naše předloha nabízí možnost sjednat si dohodu s uvedením důvodu ukončení pracovního poměru i bez jeho uvedení. Čekáte náročné jednání o podmínkách ukončení? Předloha vám umožní sjednat si poskytnutí odchodného v případech, kdy zaměstnanci nenáleží ze zákona odstupné, případně se dohodnout na navýšení zákonného odstupného. 

Vzor

Dohoda o ukončení dohody o pracovní činnosti VZOR ZDARMA

Vzor použijte, pokud jste se se zaměstnancem dohodli předčasně ukončit dohodu o pracovní činnosti.

Vzor

Dohoda o ukončení dohody o provedení práce

Vzor použijte, pokud jste se se zaměstnancem dohodli předčasně ukončit dohodu o provedení práce.

Vzor

Výpověď dohody o pracovní činnosti

Dohodu o pracovní činnosti lze vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 dní počítaných ode dne doručení výpovědi. To platí za předpokladu, že nebyla výslovně sjednána jiná délka výpovědní doby nebo jiný způsob ukončení dohody. 

Vzor

Výpověď dohody o provedení práce

Dohodu o provedení práce lze vypovědět písemnou výpovědí z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu s výpovědní dobou 15 dní počítaných ode dne doručení výpovědi. To platí za předpokladu, že nebyla výslovně sjednána jiná délka výpovědní doby nebo jiný způsob ukončení dohody. 

Vzor

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Zaměstnavatel může zrušit pracovní poměr ve zkušební době z jakéhokoliv důvodu nebo bez uvedení důvodu. Nesmí jej však zrušit v době prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance. Oznámení o zrušení pracovního poměru ve zkušební době musí zaměstnavatel učinit v písemné formě.

Vzor

OKAMŽITÉ ZRUŠENÍ PRACOVNÍHO POMĚRU

Okamžité zrušení pracovního poměru je výjimečným způsobem rozvázání pracovního poměru. Zákoník práce tuto možnost dává zaměstnavateli v případě, kdy zaměstnanec poruší pracovní kázeň zvlášť hrubým způsobem a současně nelze po zaměstnavateli požadovat, aby zaměstnanci dal pouze výpověď a zaměstnával ho dále po výpovědní dobu. Hranice mezi jednotlivými typy porušení není daná zákonem a záleží na posouzení všech okolností případu - soudy v této souvislosti hodnotí například osobu zaměstnance (na vedoucího jsou kladeny vyšší požadavky a intenzita porušení se tak zvyšuje), zda k porušení došlo úmyslně, zda zaměstnavateli vznikla či hrozila škoda atd. Zvlášť hrubé porušení představuje případy těch nejhorších provinění s největší intenzitou porušení pracovní kázně (například krádež, fyzické napadení, opilost atd.). 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZRUŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části

Výpověď zaměstnavatele z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části dle § 52 písm. a) zákoníku práce - použijte v případě, kdy dochází k celkovému ukončení aktivit zaměstnavatele , případně části zaměstnavatele. 

Vzor

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ ZRUŠENÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části

  • Existence rozhodnutí zaměstnavatele o zrušení zaměstnavatele nebo jeho části je zásadním a nezbytným podkladem pro výpověď z důvodu zrušení zaměstnavatele nebo jeho části. Rozhodnutí nemusí zaměstnavatel zaměstnci předat, ale měl by jej s obsahem rozhodnutí při předání výpovědi alespoň rámcově seznámit. K tomu dobře poslouží vzor oznámení připravený Vzorným Právem. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu PŘEMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části

Výpověď zaměstnavatele z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části podle § 52 písm. b) zákoníku práce - použijte v případě, kdy dochází k fyzickému přemístění zaměstnavatele nebo jeho části mimo místo výkonu práce sjednané v pracovní smlouvě zaměstnance. 

Vzor

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ OHLEDNĚ PŘEMÍSTĚNÍ ZAMĚSTNAVATELE nebo jeho části

  • Existence rozhodnutí o přemístění zaměstnavatele nebo jeho části je zásadním a nezbytným podkladem pro výpověď z důvodu přemístění zaměstnavatele nebo jeho části. Rozhodnutí nemusí zaměstnavatel zaměstnci předat, ale měl by jej s obsahem rozhodnutí při předání výpovědi alespoň rámcově seznámit. K tomu dobře poslouží vzor oznámení připravený Vzorným Právem. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ORGANIZAČNÍCH ZMĚN

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. c) zákoníku práce – použijte v případech, kdy dochází u zaměstnavatele k tzv. organizačním změnám a zaměstnavatel nadále nebude mít možnost zaměstnance zaměstnávat  z důvodu nadbytečnosti. 

Vzor

OZNÁMENÍ O ROZHODNUTÍ ZAMĚSTNAVATELE O ORGANIZAČNÍ ZMĚNĚ

  • Rozhodnutím o organizační změně rozhoduje zaměstnavatel o změně úkolů zaměstnavatele, změně technického vybavení nebo o snížení stavu zaměstnanců za účelem zvýšení efektivnosti práce. Toto rozhodnutí je pak zásadním podkladem pro výpovědi z organizačních důvodů a musí být přijato před účinností organizační změny. Rozhodnutí nemusí být zaměstnanci předáno, ale zaměstnanec by měl být s jeho důvody seznámen při předávání výpovědi. K tomu dobře poslouží vzor oznámení připravený Vzorným Právem. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu PRACOVNÍHO ÚRAZU, NEMOCI Z POVOLÁNÍ NEBO DOSAŽENÍ NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ EXPOZICE ZAMĚSTNANCE

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. d) zákoníku práce – použijte, pokud výpovědní důvod spočívá ve ztrátě zdravotní způsobilosti zaměstnance z důvodu pracovního úrazu nebo nemoci z povolání (či ohrožení touto nemocí) nebo dosažení nejvyšší přípustné expozice. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu DLOUHODOBÉ ZTRÁTY PRACOVNÍ ZPŮSOBILOSTI ZAMĚSTNANCE

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. e) zákoníku práce – použijte v případě, že zaměstnanec je dle lékařského posudku z důvodu svého zdravotního stavu dlouhodobě nezpůsobilý konat svou práci, a to z důvodu tzv. obecného onemocnění, tedy bez vazby na nemoc z povolání či pracovní úraz.  

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NESPLŇOVÁNÍ PŘEDPOKLADŮ STANOVENÝCH PRÁVNÍMI PŘEDPISY PRO VÝKON SJEDNANÉ PRÁCE

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. f) zákoníku práce – výpověď pro nesplňování předpokladů může být dána zaměstnanci, pokud pozbyde předpoklady stanovené právními předpisy pro výkon konkrétní práce. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NESPLŇOVÁNÍ POŽADAVKŮ PRO ŘÁDNÝ VÝKON SJEDNANÉ PRÁCE

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. f) zákoníku práce – nesplňování požadavků pro výkon práce může spočívat v konkrétních neuspokojivých pracovních výsledcích, v takovém případě je pro následné propuštění nezbytné zaměstnanci nejprve předat Upozornění na možnost výpovědi a poskytnout zaměstnanci lhůtu pro zlepšení, a následně výpověď podat prostřednictvím vzoru Výpověď pro neuspokojivé pracovní výsledky. Pokud však zaměstnanec dlouhodobě bez zavinění zaměstnavatele nesplňuje požadavky stanovené zaměstnavatelem pro jeho práci, je možné případně rozvázat pracovní poměr výpovědí rovnou i bez předchozího upozornění. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu NEUSPOKOJIVÝCH PRACOVNÍCH VÝSLEDKŮ

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. f) zákoníku práce –  tuto výpověď je možné zaměstnanci dát v případě, že zaměstnanec dosahuje bez zavinění zaměstnavatele neuspokojivých pracovních výsledků. 

Vzor

Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků

  • Výzva k odstranění neuspokojivých pracovních výsledků je předpokladem výpovědi z pracovního poměru pro neuspokojivé pracovní výsledky. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZÁVAŽNÉHO PORUŠENÍ PRACOVNÍ POVINNOSTI

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. g) zákoníku práce – použijte v případech, kdy zaměstnanec závažným způsobem poruší pracovní povinnosti. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu ZVLÁŠŤ HRUBÉHO PORUŠENÍ LÉČEBNÉHO REŽIMU

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. h) zákoníku práce – jedná se o výjimečný výpovědní důvod, který nemá přímou souvislost s výkonem práce. Použijte tuto předlohu v případě, že zaměstnanec porušil povinnost dodržovat režim dočasně práceneschopného pojištěnce v době prvních 14 kalendářních dní trvání dočasné pracovní neschopnosti. 

Vzor

VÝPOVĚĎ Z PRACOVNÍHO POMĚRU z důvodu SOUSTAVNÉHO MÉNĚ ZÁVAŽNÉHO PORUŠOVÁNÍ PRACOVNÍCH POVINNOSTÍ

Výpověď ze strany zaměstnavatele dle § 52 písm. g) zákoníku práce – méně závažné porušení pracovní povinnosti je porušení nejnižší intenzity, které s ohledem na okolnosti nelze posoudit jako závažné nebo zvlášť hrubé porušení. 

Vzor

Upozornění na možnost výpovědi z důvodu méně závažného porušování pracovní povinnosti

  • Doručení písemného upozornění na možnost výpovědi (tzv. vytýkací dopis) je předpokladem rozvázání pracovního poměru výpovědí pro méně závažné porušování pracovní kázně.